Title: Kombinatorické generování testů
Other Titles: Combinatorial test generator
Authors: Matějka, Tomáš
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37422
Keywords: kombinatorické testování;kombinatorické metody;testování;atlbo
Keywords in different language: combinatorial testing;combinatorial methods;testing;atlbo
Abstract: Cílem této práce bylo vytvořit knihovnu pro automatické generování jednotkových testu s využitím nějaké metody kombinatorického testování. V teoretické části je popsáno matematické pozadí kombinatorických metod a podrobněji jsou rozebrány tři kombinatorické metody, které byly v rámci této práce prozkoumány. Zkoumané metody jsou srovnány a ta nejvhodnější je vybrána pro implementaci. Praktická část se zabývá implementací vytvořené knihovny, která se skládá z vybrané kombinatorické metody a generátoru, který na základe testovacích sad generovaných metodou vytváří konkrétní jednotkové testy.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to create a library for automatic generation of unit tests using a combinatorial test method. The theoretical part describes the mathematical background of combinatorial methods and three combinatorial methods that have been explored in this work are discussed in more detail. The examined methods are compared with each other and the most suitable is chosen for implementation. The practical part deals with the implementation of the created library, which consists of the chosen combinatorial method and a generator that, based on test sets generated by the method, creates specific unit tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Matejka_Tomas.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFView/Open
A16N0053Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce718,3 kBAdobe PDFView/Open
A16N0053Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce406,1 kBAdobe PDFView/Open
A16N0053Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce190,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.