Title: Využití GPU pro paralelní simulační výpočty
Other Titles: Utilization of GPU for Parallel Simulation Computations
Authors: Rajf, Daniel
Advisor: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37424
Keywords: simulace;silniční doprava;celulární automat;car following;gpu;opencl
Keywords in different language: simulation;traffic simulation;cellular automaton;car following;gpu;opencl
Abstract: Tato práce se zabývá implementací simulace silniční dopravy, která pro výpočty využívá jednotku GPU, a porovnáním doby běhu výpočtů simulace s referenční implementací, která pro výpočty využívá jednotku CPU. Vytvořená aplikace umožňuje vygenerovat silniční síť pro simulaci s využitím modelu s celulárním automatem nebo car following modelu a následně počítat jednotlivé kroky simulace s pomocí jednotky GPU nebo CPU. Stav simulace je možné sledovat pomocí jednoduché vizualizace. Aplikace je napsaná v jazyce C# a využívá technologii .NET Framework. Pro spouštění výpočtu na jednotce GPU se využívá technologie OpenCL a knihovna NOpenCL.
Abstract in different language: The purpose of this thesis is to implement road traffic simulation that uses a GPU for computations and compare simulation run time to a reference implementation that uses a CPU for computations. The created application allows generating a road network for simulation using model with cellular automaton or car following model. Also, it can compute individual steps of the simulation using a GPU or a CPU. Simulation state can be monitored using simple visualization. The application is written in C# programming language and uses .NET Framework. The application is using OpenCL technology and NOpenCL library to run computations on a GPU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajf.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
A17N0085Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce693,09 kBAdobe PDFView/Open
A17N0085Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce372,95 kBAdobe PDFView/Open
A17N0085Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce196,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.