Title: Neurotizující faktory na 2. stupni základní školy
Other Titles: Neuroticism Factors at the Second Level of Primary School
Authors: Jarošová, Jiřina
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37437
Keywords: neuroticismus;adolescence;školní zátěž;neurotizující faktory
Keywords in different language: neuroticism;adolescence;school load;neuroticism factors
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na neurotizující faktory na 2. stupni základní školy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má tři kapitoly. První kapitola se zabývá otázkou neuroticismu, jeho etiologií a projevy a klasifikací neurotických poruch. Druhá obsahuje sociální a psychologickou charakteristiku období adolescence. Poslední kapitola popisuje zdroje školní zátěže. Praktická část obsahuje vlastní výzkum. Použili jsme dva psychologické dotazníky s cílem zjistit míru neurotičnosti u žáků a různé neurotizující faktory. Všechny výsledky šetření jsou vyhodnoceny graficky, možné příčiny jsou slovně popsány a statisticky ověřeny.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on neuroticism factors of the pupils at the second level of the primary school. The work is divided in the theoretical and practical part. The theoretical part has got three chapters. The first chapter deals with the issue of the neuroticism, its etiology and impacts and with the classification of the neurotic disorders. The second one contains social and psychological characteristic of the adolescence period. The last chapter describes sources of school load. The practical part of the thesis includes own research. We used two psychological questionnaires with the aim to find out the pupil´s level of the neuroticism and different neuroticism factors. All results of the research are graphically evaluated, possible causes are verbally described and statistically verified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jarosova Jirina.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova-oponent.pdfPosudek oponenta práce682,71 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce657,12 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce195,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.