Title: Diagnostika VN systémů a zařízení z hlediska částečných výbojů
Other Titles: Diagnostics of HV Systems and Devices from the Partial Discharges Point of View
Authors: Novák, David
Advisor: Pihera Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37454
Keywords: částečné výboje;diagnostika;izolační systém;psa analýza;koróna;vnitřní výboj;povrchový výboj;drážkové výboje;pulzní diagramy
Keywords in different language: partial discharges;diagnostics;insulation system;psa analysis;corona;internal discharge;surface discharge;discharges on stator winding;pulse diagrams
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá diagnostikou izolačního podsystému vysokonapěťových systémů a zařízení z hlediska částečných výbojů. V práci je sestaven přehled jednotlivých diagnostických přístupů a metod diagnostiky VN zařízení, přičemž je proveden podrobnější rozbor teorie částečných výbojů a jejich diagnostiky. Dále je proveden rozbor typických účinků a možných vad ve VN strojích potenciálně způsobené tímto fenoménem. Experimentální část se věnuje vyhodnocení jednotlivých typů částečných výbojů. Pro korónové a povrchové výboje je provedeno porovnání výstupů měření pomocí pulzně sekvenční analýzy při střídavém a stejnosměrném záporné napětí. Jsou uvedeny i ekvivalentní pulzní diagramy pro jednotlivé hodnoty napětí. Dále jsou vyhodnocena měření na statorovém vinutí a na vzorcích pro vnitřní výboje při střídavém napětí. Záměrem práce je vytvořit typické vzorky pro různé druhy částečných výbojů a posoudit jejich chování při střídavém a stejnosměrném napětí.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with diagnostics of insulating system of high-voltage systems and devices from the partial discharges point of view. In the work there is an overview of individual diagnostic approaches and methods of diagnostics of high-voltage equipment. Furthermore, there is the analysis of typical effects and possible defects in HV machines potentially caused by this phenomena. The experimental part deals with the evaluation of individual types of partial discharges. Comparison of the results of the measurements of corona discharges and surface discharges at AC and DC negative voltage is performed by pulse sequence analysis. Equivalent pulse diagrams for individual voltage values are also given. Furthermore, the measurements on the stator winding and on the samples for internal discharges at AC voltage are evaluated. The aim of this work is to create typical samples for various types of partial discharges and to assess their behavior at AC and DC voltage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova-prace-david-novak-mereni-castecnych vyboju-2019.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
078738_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
078738_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
078738_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce67,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.