Title: Implementace procesního řízení
Other Titles: Implementation of Business Process Management
Authors: Prytoluk, Jakub
Advisor: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37458
Keywords: průmysl 4.0;big data;internet věcí;3d tisk;štíhlá výroba;proces;podnikový proces;modelování;podnik;procesní řízení;technologický plán;plánování;výroba;mes
Keywords in different language: industry 4.0;big data;internet of things;3d printing;lean manufacturing;process;business process;modeling;enterprise;process management;technology roadmap;planning;production;mes
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přehled současného stavu podniku Parker Hannifin Industrial s.r.o. a jeho analýzu. V teoretickém rozboru práce jsou vysvětleny, kam směřují trendy ve světě a vytváří analýzu současného stavu klíčových technologií Průmyslu 4.0. Další část práce je věnována spolupráci štíhlé výroby a Průmyslu 4.0. Třetí kapitola se snažila představit ucelený rámec technologického plánu Průmyslu 4.0, který by zahrnoval strategickou fázi a fázi vývoje nových produktů a procesů. Následuje praktická část, která se zaobírá analýzou procesů v podniku. Začátkem této kapitoly je představení podniku a jeho historie, jaké produkty podnik vyrábí a v jakém oboru podniká. V rámci případové studie se práce zaměřuje na to, jaké jsou v současné době zmapované a zanalyzované procesy v oblasti výroby a podpůrných procesů. Na základě výsledků analýzy je v práci navrženo zlepšení procesů a doplnění o nové atributy, které by byly použitelné pro koncept v rámci Průmyslu 4.0.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on the current state of Parker Hannifin Industrial s.r.o. and his analysis. The theoretical analysis of the thesis explains where the trends in the world are heading and analyzes the current state of key technologies of Industry 4.0. The next part is devoted to cooperation of lean production and Industry 4.0. The third chapter presents a comprehensive framework of the Industry 4.0 Technology Roadmap, which includes the strategic phase and the development phase of new products and processes. Next is a practical part, which deals with the analysis of processes in the company. The beginning of this chapter is to introduce the company and its history, what products the company manufactures and in what field it operates. In the case study, the work focuses on what production processes and support processes are currently being mapped and analyzed. Based on the results of the analysis, the work is designed to improve processes and add new attributes that would be applicable to the Industry 4.0 concept.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prytoluk_final.pdfPlný text práce6,09 MBAdobe PDFView/Open
078742_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce827,23 kBAdobe PDFView/Open
078742_oponent.pdfPosudek oponenta práce992,98 kBAdobe PDFView/Open
078742_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce69,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.