Title: Měření mikroklimatu v dozvukové komoře
Other Titles: Microclimate monitoring in the reverberation room
Authors: Runtová, Anežka
Advisor: Sýkora Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Bouzek Stanislav, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37463
Keywords: dozvuková komora;mikroklima;teplota;relativní vlhkost;klimatizační jednotka;kombinované senzory teploty a vlhkosti
Keywords in different language: reverberation chamber;microclimate;temperature;relative humidity;air conditioning unit;combined temperature and humidity sensors
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zjištění reálného stavu mikroklimatu v dozvukové komoře. Důvodem měření bylo zjistit, do jaké míry se odchylují naměřené hodnoty od původních a předem nastavených podmínek. Informace o stavu mikroklimatu v komoře je žádaná z toho důvodu, aby bylo možné, zajišťovat neměnné podmínky po celou dobu některých měření (například při měření doby dozvuku), čímž se zajistí i opakovatelnost měření. Měření klimatických podmínek bylo provedeno pomocí kombinovaných senzorů, které snímaly teplotu a relativní vlhkosti uvnitř dozvukové komory. Mikroklimatické podmínky byly měřeny po ustálení vzduchu v komoře a také při působení ovlivňujících faktorů. Naměřené hodnoty byly navíc porovnávány s informacemi, které udává ovládací jednotka vzduchotechniky, aby se tak ověřilo, že klimatizační jednotka sděluje reálná data.
Abstract in different language: The presented master thesis is focused on finding the real situation of the microclimate in the reverberation chamber. The reason for this measurement was to determine, how much the measured values divert form the original and pre-set conditions. Information about the microclimates situation in reverberation chamber are important for ensure constant conditions throughout some measurements (e.g. reverberation measurement), thereby is assurance repeatability of the measurements. Measurement of climatic conditions was performed by using combined temperature and relative humidity sensors, which are located inside the reverberation chamber. The microclimate was measured after stabilizing the air in the chamber and also during the influence of some factors. In addition, the measured values are compared with the information given by the air conditioning control unit to verify, that the air conditioner gives real data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Runtova.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFView/Open
078747_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
078747_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
078747_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce82,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.