Title: Optimalizace výrobního procesu
Other Titles: Manufacturing process optimization
Authors: Krupička, Karel
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Škoula Miroslav, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37472
Keywords: optimalizace;stihly podnik;vyrobni linka;teorie omezeni;plytvani;kaizen;kanban;poka yoke
Keywords in different language: optimization;lean manufacturing;manufacturing line;theory of constraints;waste;kaizen;kanban;poka yok
Abstract: Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu. Cílem práce je optimalizace výrobní linky, která se nachází v podniku Mubea spol. s r.o. v Žebráku. Podnik se zabývá výrobou komponentů do automobilů. Výrobní linka DAT 2, které je věnována tato práce, produkuje systém napínání řemene. V teoretické části jsou popsány metody pro optimalizaci výrobních procesů. Dále je popsán současný stav výrobní linky a popsána analýza, která probíhala pomocí pozorování, měření a výrobou časových snímků. Následně bylo identifikováno nejužší místo výrobní linky pomocí teorie omezení. Po identifikaci byla navržena zlepšení pro plynulejší chod a vyšší výkon linky. Poslední část je věnována zhodnocení očekávaného přínosu navržených řešení.
Abstract in different language: The thesis deals with the optimization of the production process. The aim of this work is to optimize the production line located in Mubea spol. s r.o. company in Žebrák. The company manufactures car components. The DAT 2 production line which this work is focused on produces a belt tensioning system. The theoretical part describes methods for optimization of production processes. Next, the current state of the production line is described and the analysis, which was done by observation, measurement and production of time frames. Subsequently, the bottleneck of the production line was identified by the theory of constraints. After identification, improvements have been proposed for smoother operation and higher line performance. The last part is devoted to evaluation of expected benefits of the proposed solutions.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text práce bude přístupný od 29.05.2022.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Krupicka.pdfPlný text práce34 BAdobe PDFView/Open    Request a copy
Krupicka.jpgOdůvodnění nezveřejnění VŠKP147,6 kBJPEGView/Open    Request a copy
078758_oponent.pdfPosudek oponenta práce867,54 kBAdobe PDFView/Open
078758_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce957,09 kBAdobe PDFView/Open
078758_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce67,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.