Title: Vliv vlhkosti na EIS olej - papír
Other Titles: The influence of moisture content on oil - paper EIS
Authors: Fričl, Patrik
Advisor: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mentlík Václav, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37480
Keywords: rostlinný olej;přírodní ester;envitrafol;degradační proces;stárnutí;ztrátový činitel;vlhkost;teplota;permitivita;obsah vody;číslo kyselosti;řepkový olej;dielektrická spektroskopie
Keywords in different language: vegetable oil;natural ester;envitrafol;degradation process;aging;loss factor;humidity;temperature;permittivity;water content;acid number;rapeseed oil;dielectric spectroscopy
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na chování elektroizolačního systému rostlinný olej - papír, zejména na vliv vlhkosti a teploty na stárnutí systému. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány vlastnosti, výroba a využití minerálních olejů, rostlinných olejů a syntetických kapalin a také možnost využití jednotlivých kapalin v budoucnosti. Dále jsou v práci popsány vybrané elektrické i neelektrické parametry elektroizolačních kapalin. Poslední kapitola teoretické části je věnována degradačním procesům v celulózovém papíru a přírodních esterech. Praktickou částí práce je experiment vlivu vlhkosti a teploty na elektroizolační systém. V práci je popsán postup experimentu od přípravy vzorků po měřící metody a následné vyhodnocení naměřených hodnot.
Abstract in different language: This diploma thesis describes the behavior of electro-insulation system vegetable oil - paper, especially the influence of humidity and temperature on system aging. The thesis is divided into the theoretical and practical part. Properties, production, and use of mineral oils, vegetable oils, and synthetic liquids are described in the first chapter. Furthermore, in the theoretical part are described electrical and non-electrical parameters and degradation processes in cellulose paper and natural esters. The practical part is focused on the experiment of the influence of humidity and temperature on the aging of the electro-insulation system. The procedure of the experiment from sample preparation to measuring methods and evaluation of measured values are described in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fricl - diplomova prace TISK.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
078766_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce920,14 kBAdobe PDFView/Open
078766_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
078766_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce59,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.