Title: Operace Overlord: vylodění spojeneckých sil na Omaze a Utahu
Other Titles: Operation Overlord: the Landing of Allied Forces on Omaha and Utah
Authors: Vrba, Vít
Advisor: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37488
Keywords: normandie ii. světová válka atlantický val letectvo námořnictvo vzdušné výsadky pláž omaha pointe-du-hoc pláž utah theodor roosevelt jr. mulberry
Keywords in different language: normandy ii. world war atlantic wave air force navy airborne offshoots omaha beach pointe-du-hoc utah beach theodor roosevelt jr. mulberry
Abstract: Cílem bakalářské práce je představit a popsat průběh operace Overlord, která je v mnoha ohledech považována za bod zlomu druhé světové války. Byla to největší obojživelná operace v historii. Dne 6. června 1944 se na plážích v Normandii vylodilo obrovské množství spojeneckých vojáků, tanků a vozidel. Tento den je označován za začátek konce druhé světové války. Práce je strukturována do několika částí. Na začátku se zabývám válečnou situací ve světě před operací Overlord a aspekty, které směřovaly k otevření druhé fronty. Popisuji potenciální místa k vylodění a německá protiopatření proti spojenecké invazi. V další části práce se věnuji výcviku spojeneckých invazních jednotek, přípravám a problematice Overlordu a akcím, které měly nepřítele ochromit a nebo vést k jeho dezorientaci, jednalo se především o operaci Cockade a operaci Bodyguard. Okrajově jsem se zaměřil na velitele, jednotky a techniku obou válčících stran. Část práce jsem věnoval spojeneckému letectvu a námořnictvu ve dne D a vzdušným výsadkům v oblasti Normandie. V nejobsáhlejší části práce se věnuji vylodění na pláži Omaha, od první úderné vlny až po zajištění předmostí. Zabývám se problematikou této pláže, a tím, co zapříčinilo tak velké ztráty a zda se jim dalo předejít. Také se věnuji speciálnímu úkolu, který připadl jednotkám Rangers. A to zničení dělostřelecké baterie na mysu Pointe-du-Hoc, což bylo takřka nemožné, přesto tento úkol jednotky Rangers zvládly. Dále popisuji spojenecké vylodění na pláži Utah, kde se oproti Omaze americké jednotky setkaly pouze s malým odporem a na to, jakou roli zde sehrál Theodor Roosevelt jr. Okrajově se zmiňuji o vylodění spojenců na zbývajících plážích Juno, Gold a Sword. Popisuji operaci Mulberry, bez které by se invaze neobešla. V poslední části se věnuji tomu, jaká byla vlastně cena za operaci Overlord. V závěru shrnu, jaký měla operace Overlord dopad na rychlejší ukončení druhé světové války.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to introduce and describe the course of Operation Overlord, which in many respects is considered a turning point in the Second World War. It was the largest amphibious operation in history. On June 6, 1944, a huge number of Allied soldiers, tanks and vehicles landed on the beaches of Normandy. This day is called the beginning of the end of the Second World War. The work is structured in several parts. At the beginning, I deal with the war situation in the world before Operation Overlord and the aspects that were aimed at opening the second queue. Describing potential landing sites and German countermeasures against the Allied invasion. In the next part I deal with the training of allied invasive units, preparations and issues of Overlord, and actions to disrupt or disrupt the enemy, mainly Cockade and Bodyguard. I focused marginally on the commanders, units, and techniques of both warring parties. Part of my work was devoted to the Allied Air Force and the Navy at Day D and the Airborne Landings in Normandy. In the most extensive part of my work I deal with landing on Omaha beach, from the first strike to the bridgehead. I deal with the problem of this beach, and what caused so much loss and could be avoided. I'm also doing a special task for the Rangers. And the destruction of the Pointe-du-Hoc artillery battery, which was almost impossible, yet this Rangers task has mastered. I am also describing the Allied landing on Utah, where Omaha Americans met with little resistance and the role played by Theodor Roosevelt jr. I am talking about landing allies on the remaining beaches of Juno, Gold and Sword. I describe the Mulberry operation without which the invasion would not have happened. In the last section, I'm looking at what was actually the price for Operation Overlord. In conclusion, I summarize what Overlord's operation has had on the faster end of World War II.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vit Vrba - Operace Overlord.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Vrba - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce971,12 kBAdobe PDFView/Open
Vrba - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce649,22 kBAdobe PDFView/Open
Vrba - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce240,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.