Title: Výroba a testování flexibilních plošných spojů
Other Titles: Flexible printed circuit board manufacturing process and testing
Authors: Strejc, Matyáš
Advisor: Kalaš David, Ing.
Referee: Hlína Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37528
Keywords: flexibilní plošné spoje;konstrukce;flex-rigid;technické normy;mechanické zkoušky;statické testy;dynamické testy;testovací aparatura
Keywords in different language: flexible pcbs;manufacturing;flex-rigid;technical standards;mechanical test;static tests;dynamic tests;test apparatus
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na flexibilní plošné spoje, na přehled jejich složení a na technologii výroby. V textu je podrobně zpracován přehled technických norem týkající se nejen všeobecných požadavků ohebných tištěných spojů, ale i mechanických statických a dynamických testů. Nedílnou součástí je také přehled doposud používané testovací aparatury pro mechanické testy. Je podrobně popsán průběh konkrétního testu, za jakých podmínek zkouška probíhala a popřípadě jaké byly zjištěny výsledky. V poslední kapitole je na základě získaných znalostí proveden teoretický návrh statických a dynamických zkoušek pro testování flexibilního plošného spoje.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on flexible printed circuits, on their composition and on production technology. In the text there is a detailed overview of technical standards concerning not only the general requirements of flexible printed boards, but also static and dynamic mechanical tests. The main part is focused on an overview of the testing apparatus used for mechanical tests. The course of a specific test is described in detail, under which conditions the test was conducted and the results were found. In the last chapter is a theoretical proposal test method for static and dynamic tests for flexible printed circuits based on the knowledge gained in the previous chapters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Matyas_Strejc_finalni_verze.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
078785_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce809,18 kBAdobe PDFView/Open
078785_oponent.pdfPosudek oponenta práce852,21 kBAdobe PDFView/Open
078785_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce107,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.