Title: Bezpečnost loT
Other Titles: loT Safety
Authors: Topinka, Vojtěch
Advisor: Šíma Karel, Ing.
Referee: Bělohoubek Jan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37529
Keywords: iot;bezpečnost;internet věcí;útoky na iot;kybernetická bezpečnost
Keywords in different language: iot;security;internet of things;attacks on iot;cyber security
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečností v systémech IoT. Má za úkol informovat o riziku, které sebou nese používání takovýchto systémů. První kapitola této práce se věnuje seznámení s pojmem internet věcí. Jsou zde základní informace o architektuře, principu, dnešním využití internetu věcí a také popisuje některé používané komunikační sítě. V druhé časti je vysvětlena bezpečnost internetu věcí. IoT systém je rozdělen podle obecné architektury a v každé vrstvě jsou popsány informace týkající se bezpečnosti. Dále jsou vysvětleny útoky na fyzická zařízení a také opatření, které mají těmto útokům předcházet. Ve třetí kapitole jsou uvedeny útoky na IoT zařízení, které se ve světě staly. V poslední části je celkové zhodnocení této problematiky.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with security issues in IoT systems. Its task is to inform about the risk of using these systems. The first chapter of this work deals with the concept of the Internet of Things. There are basic information about architecture, principle, today's use of Internet of Things and also describes some used communication networks. The second part explains the security of the Internet of Things. The IoT system is structured according to general architecture and security information is described in each layer. Furthermore, attacks on physical devices are explained as well as measures to prevent these attacks. In the third chapter, there are attacks on IoT devices that have happened in the world. The last part is an overall evaluation of this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IoT_Bezpecnost 2.0 Topinka.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Topinka_VED.jpgPosudek vedoucího práce190,44 kBJPEGView/Open
Topinka_OP.jpgPosudek oponenta práce186,04 kBJPEGView/Open
Topinka_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce83,97 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.