Title: Snižování energetické náročnosti u památkově chráněných objektů
Authors: Blinkalová, Šárka
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37544
Keywords: energetická náročnost;památkově chráněný objekt;karlovy vary;průkaz energetické náročnosti;národní kalkulační nástroj
Keywords in different language: energy performance;protected heritage site karlovy vary;energy performance certificate
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi snižování energetické náročnosti památkově chráněného objektu, které jsou následně aplikovány na konkrétní objekt nacházející se v Karlových Varech. Snižování energetické náročnosti objektů vede ke snižování potřeby energií a tím pádem také ke snižování nákladů na provoz objektů. U památkově chráněných objektů či u objektů nacházejících se v památkově chráněných oblastech či zónách jsou možnosti snižování energetické náročnosti problematické, neboť u těchto objektů se klade největší důraz na zachování historických hodnot. S ohledem na životní prostředí a na majitele památkově chráněných objektů je nutno také co nejvíce snižovat energetickou náročnost těchto objektů. Těmito možnostmi se zabývá tato práce, od zateplování obvodových konstrukcí, a zlepšování tepelně izolačních vlastností okenních a dveřních otvorů po možnosti vytápění, větrání a ohřev teplé vody památkově chráněných objektů. Tyto postupy jsou poté využity k hodnocení objektu nacházejícího se v památkově chráněné oblasti Karlových Varů. Objekt pochází z přelomu 19. a 20. století. Zděný objekt se sedlovou střechou, má pět nadzemních podlaží a jedno podzemní. V podzemním podlaží se nachází wellness, v prvním nadzemním podlaží obchod a recepce a v dalších nadzemních podlaží se nachází hotelové pokoje a prostory pro zaměstnance. Výkresy objektu hotelu byly zpracovány v programu Archicad 2016. Textové části byly vytvořeny v programu Word a Excel. Pro výpočet průkazu energetické náročnosti byl využit program NKN II (Národní kalkulační nástroj), pro vytvoření teplotních polí u stavebních konstrukcí byl použit program Area 2014 EDU.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the options of reducing energy performance of a protected heritage site which are then applied to a specific site located in Karlovy Vary. Reducing energy performance of buildings lead to a reduced energy consumption, and thus also to reduced costs of site operation. The options for reducing energy performance of protected heritage sites or sites located in protected heritage area are problematic as the greatest emphasis is given here to preserve historical values of these sites. However, it is required to reduce the energy performance of these sites as much as possible with regard to the environment and the owners of protected heritage sites. This work is devoted to these options, starting from the thermal insulation of cladding and improving of thermal insulation properties of window and door areas leading to the options of heating, ventilation and water heating in these protected heritage sites. These procedures were later used for the assessment of the site located in the protected heritage area of Karlovy Vary. The site comes from the turn of 19th and 20th century. The brick site with a saddle roof has five floors above ground and an underground level. There is a wellness centre in the underground level, the first floor above ground consists of a shop and a reception and there are hotel rooms and staff area on other floors. The drawings of the hotel were done in Archicad 2016. Text parts were created in Word and Excel. Software NKN II was used for the calculation of energy performance certificate, and software Area 2014 was used for the creation of heat fields of building structures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sarka_blinkalova_diplomova_prace.pdfPlný text práce5,65 MBAdobe PDFView/Open
Blinkalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce728,61 kBAdobe PDFView/Open
Blinkalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce477,74 kBAdobe PDFView/Open
Blinkalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce223,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.