Title: Diagnostika laterality oka
Other Titles: Diagnostics of eye laterality
Authors: Čermáková, Alena
Advisor: Kocurová Marie, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37598
Keywords: oko;lateralita;oční dominance;diagnostika laterality
Keywords in different language: eye;laterality;ocular dominance;diagnostics of laterality
Abstract: Diplomová práce pojednává o diagnostice laterality oka u dětí na 1. stupni základní školy a v mateřské škole a to pomocí diagnostických zkoušek a pozorování. Teoretická část se věnuje pojmům souvisejícím s lateralitou oka a její diagnostikou. Pro ucelený pohled na problematiku je v práci pojednáno o lidském zraku a zrakovém vnímání, lateralitě lidského těla i samotného oka. Dále o lateralitě oka v průběhu vývoje jedince, oční dominanci a možných potížích souvisejících s nevýhodnou lateralitou párových orgánů. Závěrem se teoretická část zabývá samotnou diagnostikou laterality oka, tedy diagnostickými metodami, zásadami a testy. V praktické části diplomové práce bylo ověřováno šest stanovených hypotéz. Zjištěny byly počty žáků upřednostňujících určité oko v monokulárním i binokulárním vidění, byl vyhodnocen počet žáků s určitým typem laterality ruka x oko a byly ohodnoceny znalosti pedagogů o této lateralitě.
Abstract in different language: The aim of the master thesis is to diagnose the eye laterality at children in the first grade of primary school and kindergarten by using diagnostic tests and observation. The theoretical part deals with terms related to eye laterality and its diagnosis. For a comprehensive view of the issue, the thesis focuses on human vision and visual perception, laterality of the human body and the eye itself. Furthermore, it specializes in the eye laterality during the development of the individual, ocular dominance and possible difficulties associated with the disadvantageous laterality of the paired organs. Lastly the theoretical part describes the diagnosis of eye laterality, diagnostic methods, principles and tests. In the practical part of the thesis six hypotheses are verified. The quantity of students who prefer a particular eye in both monocular and binocular vision are determined, the number of pupils with a certain type of hand and eye laterality is assessed and the teachers' knowledge of this laterality is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cermakova Alena - Diagnostika laterality oka.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
Cermakova VP.docPosudek vedoucího práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
Cermakova OP.pdfPosudek oponenta práce755,75 kBAdobe PDFView/Open
Cermakova O026.pdfPrůběh obhajoby práce29,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.