Title: Protirakouský odboj Benátek v letech 1848/49
Other Titles: The Anti-Austrian Resistance of Venice in 1848/49
Authors: Soranzo, Valentina
Advisor: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Pásztorová Barbora, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37606
Keywords: revoluce;1848;1849;benátky;rakouské císařství;daniele manin;josef radecký
Keywords in different language: revolution;1848;1849;venice;austrian empire;daniele manin;joseph radetzky
Abstract: Během revolučního roku 1848 proběhla severní Itálií vlna odporu proti Habsburkům, kteří území ovládali, s krátkou přestávkou během napoleonských válek, od roku 1797. V Benátkách revolucionáři vyhlásili 23. března vlastní nezávislou Benátskou republiku, jejímž prezidentem byl zvolen právník, italský patriot a vůdčí osobnost benátského Risorgimenta Daniele Manin. Z počátku se rakouské armádě v Itálii příliš nedařilo. Velkou část jejích jednotek totiž tvořili Italové, kteří dezertovali, a proto maršál Radecký musel zprvu ustoupit z Milána. Pevninskou část Benátska se Rakušanům nakonec podařilo dobýt na jaře 1849. Problém nastal se samotným městem na laguně, které se Rakušané pokusili dobýt i bombardováním města z balónů. Benátky se udržely jako poslední bašta revolucí v Itálii až do 23. srpna 1849, kdy kvůli vyhladovění a choleře nakonec kapitulovaly. Rakušané byli za kapitulaci rádi, a proto byly její podmínky pro Benátčany mírnější, než v případě Maďarska. Benátky nemusely platit žádné reparace, a vůdcové povstání mohli beztrestně odejít do exilu. Rakušané pak benátské území drželi až do roku 1866, kdy po prusko-rakouské válce připadlo sjednocenému Italskému království. Diplomová práce má za cíl přiblížit a analyzovat příčiny, průběh a důsledky boje Benátčanů proti Rakousku během revolučních let 1848-1849. Práce se též zaměří na osobnost Daniela Manina jakožto důležitou postavu celého konfliktu.
Abstract in different language: During the revolutionary year 1848 a wave of resistance against the Habsburgs took place in northern Italy who controlled the territory with a short break during the Napoleonic Wars since 1797. In Venice on March 23 the revolutionaries declared their own independent Venetian Republic whose president was elected lawyer, Italian patriot, and Venetian leader of Risorgimento Daniele Manin. At the beginning, the Austrian army was not very successful in Italy. A large part of its units were Italians who deserted and therefore Marshal Radetzky had to withdraw from Milan at first. In the spring of 1849 the Austrians finally conquered the mainland of Venice. The problem came with the city on the lagoon itself which the Austrians tried to conquer by bombing the city from balloons. Venice remained the last bastion of the revolution in Italy until August 23 1849 when it finally surrendered due to starvation and cholera. The Austrians were happy to surrender and therefore the conditions for the Venetians were milder than in Hungary. Venice did not have to pay any reparations, and the rebellion leaders could go to exile with impunity. The Austrians then held the Venetian territory until 1866 when after the Prussian-Austrian war it became a unified Italian kingdom. The aim of the thesis is to explain and analyze the causes, course and consequences of the Venetian struggle against Austria during the revolutionary years 1848-1849. The work will also focus on Daniele Manin as an important figure in the conflict.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valentina Soranzo - Diplomova prace.pdfPlný text práce690,11 kBAdobe PDFView/Open
Soranzo - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce527,02 kBAdobe PDFView/Open
Soranzo - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce649,83 kBAdobe PDFView/Open
Soranzo - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce223,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.