Title: Odsun německého obyvatelstva po roce 1945 z okresu Tachov
Other Titles: The Transfer of the Germans after 1945 from the District of Tachov
Authors: Blahutová, Anežka
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Tóth Andrej, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37607
Keywords: odsun němců;okres tachov;internační zařízení pro němce tachov;internační zařízení bor u tachova;osídlování pohraničí;dopad odsunu na proměnu regionu;osídlení vesnice doly
Keywords in different language: transfer of germans;tachov district;internment facility for tachov germans;internment facility bor u tachova;settlement of borderlands;impact of displacement on region change;settlement of doly village
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem odsunu německého obyvatelstva z poválečného Československa. Tento problém je jedním z hlavních rysů poválečného života, který dovršil vývoj vztahů německého a českého obyvatelstva v jednom státě. Odsun je v práci vyobrazen na příkladu konkrétního regionu - okresu Tachov. Úvodní část práce se věnuje obecné problematice vysídlení Němců z Československa. Charakterizuje problematiku počátečních divokých odsunů, na které dále na základě konference v Postupimi navazovaly plánované odsuny a dále poté ještě v roce 1947 dodatečné vysídlování. V jádru práce o odsunech vypravených z okresního města Tachov je vytvořen popis vývoje odsunového plánu a shrnut proces odsunů Němců na území tohoto konkrétního okresu, stejně tak popis internačních zařízeních. Diplomová práce dále přináší pohled na proměnu regionální identity, způsobenou vysídlováním Němců a příchodem nového obyvatelstva z vnitrozemí, na příkladu analýzy konkrétní vesnice v západních Čechách. Jedná se o vesnici Doly v okresu Tachov.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of the expulsion of the German population from post-war Czechoslovakia. This problem is one of the main character of post-war life, which has completed the development of a relationship between the German and Czech population in Czechoslovakia. The thesis deals with the one specific region - the Tachov district. The introductory part of the work deals with the general issue of the displacement of Germans from Czechoslovakia. It characterizes the issue of the initial wild displacements, which were further followed by planned displacements after the conference in Potsdam and additional displacement in 1947. The main part of the work contains a detailed description of the displacement plan of the Tachov district. There is also a section dedicated to internment camps for Germans. The thesis also brings a look at the transformation of regional identity caused by the displacement of Germans and the arrival of a new population from the interior. The village Doly in Tachov district is chosen as an example for more detailed analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_Blahutova..pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
Blahutova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce577,45 kBAdobe PDFView/Open
Blahutova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce8,96 MBAdobe PDFView/Open
Blahutova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce205,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.