Title: Ovdovělé seniorky (osamocení, způsob života, pomoc rodiny).
Other Titles: Widowed seniors (loneliness, way of life, help of the family).
Authors: Jánská, Tereza
Advisor: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37642
Keywords: stáří;vdovství;osamocení;pomoc rodiny;způsob života;empirický výzkum
Keywords in different language: old age;widowhood;loneliness;help of the family;way of life;empirical research
Abstract: Ve své práci bych se ráda zaměřila na rozdíly v potřebě péče a způsobu života mezi seniorkami, které žijí samy ve své samostatné domácnosti, kdy pečující členové rodiny k nim pouze docházejí a seniorkami, které buď kvůli svému zdravotnímu stavu, snazší péči či jiným okolnostem bydlí ve společné domácnosti se svými dětmi nebo jinými členy rodiny, kteří o ně pečují. Dále pak na stejné rozdíly i u seniorek žijících ve městě a na venkově (tedy na vesnici). V poslední řadě se budu zajímat o samotnou autonomii těchto seniorek, které postihla samota důsledkem úmrtí jejich životního partnera, obsaženou ve všech čtyřech již výše zmíněných kontextech. Příkladem autorů, kteří se touto problematikou zabývají jsou Hynek Jeřábek, Dana Sýkorová, Lucie Vidovičová nebo Oldřich Chytil. Ke zpracování své bakalářské práce jsem se rozhodla pracovat s přístupem kvalitativní metodologie. Při své práci využiji polostrukturované rozhovory, u kterých budu mít základní strukturu témat, o které se budu zajímat a náčrt otázek, kterými si určím směr a zároveň je budu během rozhovorů doplňovat nebo podle kontextu upravovat. Jako vzorek mi poslouží 10 až ideálně 15 respondentek, budou to ženy nad 60 let, a všechny ovdovělé seniorky, přičemž vdovství, věk a pohlaví budou hlavní kritéria při výběru respondentek. Pokaždé se také doptám na situaci i jejich dětí.
Abstract in different language: In my work, I would like to focus on the differences in the need for care and way of life among seniors who live alone in their own households, where caring family members only attend them and the elderly, who either live because of their health, care or other circumstances together with their children or other family members who care for them. Furthermore, the same differences in the case of seniors living in the city and in the countryside (ie in the village). Last but not least, I will be interested in the very autonomy of these seniors, who suffered loneliness due to the death of their life partner, contained in all four of the above-mentioned contexts. Examples of authors dealing with this issue are Hynek Jeřábek, Dana Sýkorová, Lucie Vidovičová and Oldřich Chytil. To elaborate my bachelor thesis I decided to work with the qualitative methodology approach. In my work I will use semi-structured interviews where I will have a basic structure of topics that I will be interested in and outline the questions that I will determine in the course of my conversations and will be supplemented or modified according to context. As a sample, 10 to 15 respondents, women over 60, and all widowed seniors, with widowhood, age and gender, are the main criteria for selecting respondents. I also ask about their children every time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janska 2019.pdfPlný text práce686,24 kBAdobe PDFView/Open
Tereza Janska _ posudek_vedouciho BP_H Jerabka.pdfPosudek vedoucího práce166,66 kBAdobe PDFView/Open
Janska_oponent.pdfPosudek oponenta práce167,38 kBAdobe PDFView/Open
Janska.PDFPrůběh obhajoby práce210,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.