Title: Optimalizace uspořádání výrobních linek s ohledem na produktivitu práce
Other Titles: Optimizing production lines with regard to labor productivity
Authors: Sladký, Richard
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hájková Pavlína, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37676
Keywords: layout;prostorové uspořádání;výroba;produktivita práce;materiálový tok
Keywords in different language: layout;spatial arrangement;production;labor productivity;material flow
Abstract: V teoretické části této diplomové práce jsou vysvětleny pojmy výroba, výrobní linka a produktivita práce. V praktické části se nachází analýza současného stavu, tedy popis obou zkoumaných výrobních linek a definování hlavních problémů a nedostatků stávajícího prostorového uspořádání. Dále se v práci nachází návrh nového prostorového uspořádání, díky kterému dochází ke snížení materiálových toků, redukci místa a zvýšení produktivity práce. V závěru práce se nachází porovnání úspor a nákladů na realizaci navrhovaného řešení a také výpočet doby návratnosti investice.
Abstract in different language: The theoretical part of this thesis explains the terms production, production line and labor productivity. In the practical part there is an analysis of the current state, ie the description of both studied production lines and defining the main problems and shortcomings of the existing spatial arrangement. Furthermore, there is a proposal of a new spatial arrangement which reduces material flows, reduces space and increases labor productivity. At the end of the thesis there is a comparison of savings and costs for the implementation of the proposed solution as well as the calculation of the payback period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sladky_v2_revize.pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Sladky.pdfPosudek oponenta práce729,14 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoce_vedouciho_DP_Sladky.pdfPosudek vedoucího práce814,62 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Sladky.pdfPrůběh obhajoby práce460,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.