Title: Aristotelova teorie poznání: zaměření na induktivní metodu a její reflexi současnými autory
Authors: Jiráková, Karolína
Referee: Boháček Kryštof, Mgr. Ph.D.
Porubjak Matúš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37681
Keywords: aristotelés;induktivní metoda;poznání;počátky a příčiny;duše
Keywords in different language: aristotle;induction;knowledge;first principles and causes;soul
Abstract: Práce se zabývá otázkou, jakým způsobem se Aristotelés dostává k poznání prvních principů (či počátků) a příčin. Výklad je ovlivněn interpretací Aristotelovy metody, která je spjata s chápáním podstaty jakožto složeniny látky a formy. Prezentované pojetí je tak možné charakterizovat příklonem k přírodovědnému typu uvažování, ale nikoli redukcí na tento model. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž první z nich je věnována filosofickému výkladu Aristotelových principů (počátků ve smyslu východisek i výsledků). Druhá část práce představuje zkoumání Aristotelových principů prostřednictvím interpretace první a druhé knihy De anima. Výsledkem je obraz Aristotelovy metody, která je podstatným způsobem založena na precizaci principů-východisek.
Abstract in different language: The thesis deals with the question of how Aristotle gets to know the first principles and causes. The interpretation is influenced by the interpretation of Aristotle's method, which is connected with the understanding of substance as a compound of matter and form. The presented concept can be characterized by an inclination to the natural science type of reasoning, but not by a reduction to this model. The work is divided into two main parts. The first is devoted to the philosophical interpretation of Aristotle's principles (both starting points and results). The second part presents an examination of Aristotle's principles through the interpretation of the first and the second book of the De anima. The thesis offers an image of Aristotle's method, which is essentially based on the precision of the principles as starting points.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Jirakova.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Jirakova_posudek2.pdfPosudek oponenta práce444,8 kBAdobe PDFView/Open
Jirakova_O.pdfPrůběh obhajoby práce266,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.