Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuberská Markéta, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorBradnová, Anna
dc.date.accepted2019-6-11
dc.date.accessioned2020-07-17T13:44:05Z-
dc.date.available2017-12-12
dc.date.available2020-07-17T13:44:05Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-29
dc.identifier76790
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37701
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá porovnáním podoby a zpracování vybraných učebnic zeměpisu pro 2. stupeň základní školy v České republice a ve Spolkové republice Německo. Cílem práce je porovnání a zhodnocení formální a obsahové stránky učebnic podle vlastní navržené metodiky. Součástí práce je porovnání českého a německého vzdělávacího systému, který úzce souvisí s tvorbou učebnic. Stěžejním bodem diplomové práce je metodika, ve které jsou popsány metodické postupy pro hodnocení jednotlivých parametrů učebnic. Učebnice byly hodnoceny nejprve jako celek na základě předem navržené metodiky. Následně byly hodnoceny konkrétní kapitoly obou učebnic. Pro hodnocení kapitol učebnic byl proveden průzkum v 8. ročníku základní školy. Žáci hodnotili jednotlivé parametry učebnic pomocí dotazníku. Učebnice byly navzájem porovnány formou tabulky a slovně zhodnoceny.cs
dc.format96 s. (159 391 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectučebnicecs
dc.subjectzákladní školycs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectčeská republikacs
dc.subjectněmeckocs
dc.titlePorovnání učebnic zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ v ČR a ve vybrané německy mluvící zemics
dc.title.alternativeComparison of Geography Textbooks for Secondary Education in Czechia and in One of the German Speaking Countryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the comparison of the form and processing of selected geography textbooks for the 2nd grade of secondary school in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany. The aim of this thesis is the comparison and evaluation the formal and content side of textbooks according to own suggested methodology. The thesis also includes a comparison of the Czech and German educational system, which is closely related to the creation of textbooks. The principal point of the thesis is the methodology in which the methodological procedures for the evaluation of particular parameters of textbooks are described. Textbooks were evaluated at first as a whole based on a devised methodology. Subsequently, concrete chapters of both textbooks were evaluated. A survey was conducted for the evaluation of the textbook chapters in the 8th grade of secondary school. Pupils evaluated particular textbook parameters by using a questionnaire. The textbooks were compared to each other in the form of a table and evaluated verbally as well.en
dc.subject.translatedtextbooken
dc.subject.translatedsecondary schoolen
dc.subject.translatedcomparisonen
dc.subject.translatedczech republicen
dc.subject.translatedgermanyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Anna_Bradnova_2019.pdfPlný text práce4,46 MBAdobe PDFView/Open
Bradnova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce789,67 kBAdobe PDFView/Open
Bradnova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce803,93 kBAdobe PDFView/Open
Bradnova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce149,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.