Title: Tvorba elektronického výukového kurzu se zaměřením na vývoj Android aplikací v jazyce Python
Other Titles: The making of an electronic educational course with a special focus on the development of Android applications in the Python programming language
Authors: Hofman, Martin
Advisor: Mainz Denis, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37709
Keywords: android;python;kivy
Keywords in different language: android;python;kivy
Abstract: Práce je zaměřena na vývoj Android aplikací v Pythonu. Praktická část práce spočívala ve vytvoření elektronického výukového kurzu na toto téma. Cílem práce je seznámit čtenáře se základními informacemi o programovacím jazyku Python 3, programovými nástroji na vývoj Android aplikací pomocí Pythonu a knihovny Kivy. V druhé kapitole jsou popsány vybrané programové nástroje, a to Kivy Designer, Python IDLE a Visual Studio Code. Pro výukový kurz byl vybrán vývojový nástroj PyCharm od velmi známého vydavatele vývojových prostředí, společnosti JetBrains. Pátá kapitola práce je zaměřena na základy vývoje Android aplikací pomocí Kivy, včetně návrhu jednodušších aplikací. Závěr této kapitoly obsahuje podrobný postup, jak z aplikace vytvořit APK balíček pro mobilní zařízení s Androidem. Poslední kapitola práce je zaměřena na principy objektově orientovaného programování, které jsou zde popsány teoreticky, ukázány prakticky a následně zapojeny do praktických úkolů. Pro zvýšení atraktivity kurzu, práce a složitějších aplikací byl do práce přidán základní článek zaměřený na SQLite databázi. Po jeho prostudování studenti kurzu přistoupí k aplikaci, kde si práci se SQLite databází vyzkouší.
Abstract in different language: This Thesis deals with development of Android applications in Python. The practical part of the Thesis was to create an electronic training course on this topic. The aim is to inform the readers on basic programming in Python 3 language and some programming tools for development of Android appliactions with help of Python and Kivy library. In the second chapter some specific programming tools are described, such as Kivy Designer, Python IDLE and Visual Studio Code. For the educational course a development tool called PyCharm by a well known development environments publisher JetBrains was selected. The fifth chapter is focused on basic skills of development of Android applications per Kivy including programming of simple applications. The final part of this chapter shows a detailed procedure how to create an APK package for a mobile device run on Android based on an application. The Last chapter deals with object oriented programming principles which are described in theory there, shown practically and then included in hands-on tasks. To increase attractiveness of the course, the Thesis as well as more complicated applications a basic article about SQLite database was added. After reading this the participants of the course will be invited to use an application to work with SQLite database.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hofman.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni DP - Martin Hofman (2019).pdfPosudek vedoucího práce162,57 kBAdobe PDFView/Open
DP_Hofman_Posudek.pdfPosudek oponenta práce125,86 kBAdobe PDFView/Open
Hofman protokol772.pdfPrůběh obhajoby práce283,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.