Title: Historie zahraniční migrace na území Plzeňského kraje a Oberpfalz (s důrazem na kontext současných událostí)
Other Titles: The history of International Migration in the Pilsen Region and in the Upper Palatinate (with an emphasis on the context of current events)
Authors: Kůs, Libor
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37715
Keywords: migrace;krize;historie;politika;geografie;plzeňský kraj;horní falc
Keywords in different language: migration;crisis;history;politics;geography;the pilsen region;the upper palatinate
Abstract: Diplomová práce se věnuje historii zahraniční migrace v Plzeňském kraji a Horní Falci od roku 1918 po současnost se zaměřením se na evropskou migrační krizi. Práce v sobě spojuje geografický a politologický náhled na zkoumané téma a snaží se být přínosem oběma těmto vědním oborům. Toho práce dosahuje skrze silné teoretické zázemí zabývající se migrací z řady perspektiv a kvalitním zpracováním historie migrace ve zkoumaných regionech. Příčiny rozdílnosti přístupů ve zkoumaných regionech k zahraniční migraci práce nalézá právě v historii. Jádrem zájmu práce však byla evropská migrační krize a dopady, které měla na společnosti ve zkoumaných regionech. Bylo zjištěno, že zatím co názor v české společnosti zůstává ve vztahu k zahraniční migraci od roku 2015 stabilní, v bavorské společnosti postupně dochází k proměně nahlížení na zahraniční migraci, a to ve smyslu narůstajícího odporu k příchodu dalších migrantů. V rámci práce bylo na vybrané střední škole provedeno výzkumné šetření, které přineslo informace o nahlížení vybraného segmentu české společnost v Plzeňském kraji na (i)migraci.
Abstract in different language: This diploma thesis describes the history of foreign migration in the Pilsen region and Upper Palatinate from 1918 to present with a focus on the European migrat crisis. The thesis combines a geographical and politological view of the research topic and seeks to benefit to both of these disciplines. This is being achieved by a strong theoretical background dealing with migration from a number of perspectives and a high quality processing of the history of migration in the studied regions. The reasons for differences in approaches in the surveyed regions to foreign migration are found in history. However, the core of interest in the thesis was the European migrat crisis and its impact on societies in the surveyed regions. It was found that while the opinion remains stable in Czech society in relation to international migration since 2015, the Bavarian society gradually changes its view on international migration, in the sense of increasing resistance to the arrival of other migrants. A research survey was carried out at a selected secondary school and provided information on the view of selected segment of the Czech society in the Pilsen region on (i)migration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Kus.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Protokol hodnoceni vskp DP Kus OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kus_0.pdfPrůběh obhajoby práce265,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.