Title: Stát a vládnutí: Governmentalita v českém kontextu
Other Titles: State and Governance: Governmentality in the Czech Context
Authors: Hrib, Michal
Advisor: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37719
Keywords: moc;governmentalita;česká televize;foucault;normalita;abnormalita
Keywords in different language: power;governmentality;czech television;foucault;normality;abnormality
Abstract: V diplomové práci Stát a vládnutí: Governmentalita v českém kontextu je perspektivou governmentality analyzováno uplatňování moci v České republice. Zvolenou oblastí výzkumu je mocenské působení vybraných aktérů na Českou televizi - veřejnoprávní médium. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části práce je definována moc v pojetí Michela Foucalta a koncept governmentality, jakožto způsob řízení chování a jednání obyvatel. Analytická část práce je koncipována jako CAQDAS a je zaměřena na proces (de)normalizace České televize v rámci mediálně-politického diskursu. Analyzovanými aktéry jsou vybrané politické strany, konkrétní politici ale i subjekt nepolitické sféry - generální ředitel televize Barrandov Jaromír Soukup. Datový korpus tvoří veškerá prohlášení aktérů o České televizi z rozmezí let 2017 a 2018. Všechna prohlášení politických aktérů jsou čerpána z jejich oficiálních internetových stránek. V případě Jaromíra Soukupa je zdrojem databáze Newton média. Hlavním cílem práce je analyzovat proces denormalizace České televize, včetně identifikace konkrétních denormalizačních narativ, aktéry definované normy, užívaných nástrojů legitimizace a objektivizace a konečně navrhovaných mechanismů normalizace u každého aktéra separátně.
Abstract in different language: The master thesis State and Governance: Governmentality in the Czech Context is concerned with governance in the Czech Republic by governmentality perspective. Power actions on the Czech Television - a public service broadcaster - by the selected actors are the reference point of research. This thesis is divided into two parts. In the theoretical part, I deal with a Michel Foucault´s perspective of power and concept of governmentality as a way of conduct of conduct. The analytical part is established as a CAQDAS and it is focused on the process of (de)normalization of Czech Television within the media and political discourse. Analyzed actors are selected political parties, concrete politicians as well as the subject of a non-political sphere - general director of television Barrandov Jaromír Soukup. Dataset is formed by all speeches and statements about Czech Television between 2017 and 2018. All speeches and statements of political actors were taken from their official websites. The database Newton Media is the source of the data about Jaromír Soukup. The main goal of the thesis is to analyse the process of the denormalization of the Czech Television including the identification of specific denormalization narratives, the normality defined by the actors, the tools legitimization and objectification used, and finally the proposed normalization mechanisms separately for each actor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrib, Diplomova prace.pdfPlný text práce804,9 kBAdobe PDFView/Open
Hrib_DP_OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
DP_Hrib_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hrib.pdfPrůběh obhajoby práce215,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.