Title: Rwandská genocida: ohlasy a zpracování této události v českých a slovenských mediích
Other Titles: The Rwandan genocide: responses and processing of this event in Czech and Slovak media
Authors: Paroubková, Zuzana
Advisor: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Referee: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37730
Keywords: rwanda;genocida;periodika;konflikt
Keywords in different language: rwanda;genocide;periodicals;conflict
Abstract: Tématem mé diplomové práce je genocida ve Rwandě, která se odehrála v roce 1994 a její ohlasy a zpracování ve vybraných českých a slovenských tištěných médiích. Cílem práce je zjistit, jak o události informovaly vybrané deníky od dubna 1994 do konce roku 2018. Zástupci českých tištěních periodik jsou Mladá fronta DNES a deník Právo, ze slovenských periodik byl vybrán deník SME. Tato část práce bude propojena se zjišťováním znalosti této události u vybraných respondentů. Průzkum má za cíl zjistit povědomí mezi vybranými lidmi o rwandské genocidě. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich má za cíl stručně nastínit charakteristiku a historický vývoj země. Druhá část práce je věnována samotnému výzkumu vybraných periodik a výsledkům z dotazníkového šetření. Tato část práce je pro lepší ilustraci výsledků doplněna grafickým zpracováním údajů v podobě grafů a tabulek.
Abstract in different language: The topic of my thesis is the genocide in Rwanda, which took place in 1994 and its responses and processing in selected Czech and Slovak printed media. The aim is to determine how the events have informed selected newspapers from April 1994 until the end of 2018. Representatives of the Czech periodicals are printed daily Mladá fronta DNES and Právo from periodicals Slovak daily SME was chosen. This part of the thesis will be connected with the knowledge of this event among selected respondents. The survey aims to raise awareness among selected people about the Rwandan genocide. The thesis is divided into two parts. The first one aims to briefly outline the characteristics and historical development of the country. The second part is devoted to the research of selected periodicals and the results of the questionnaire survey. This part of the thesis is supplemented with graphical data processing in the form of graphs and tables for better illustration of the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Paroubkova.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Paroubkova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Paroubkova_DP_POL-opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Paroubkova_0.pdfPrůběh obhajoby práce322,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.