Title: Vliv digitálních technologií na jazyk elektronické komunikace
Other Titles: Influence of digital technologies on the language of electronic communication
Authors: Kubátová, Barbora
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37814
Keywords: elektronická komunikace;twitter;jazyk;emotikony;sociální sítě
Keywords in different language: electronic communication;twitter;language;emoticons;social networking site
Abstract: Tato práce se zaměřuje na jazyk elektronické komunikace a její vývoj. Cílem bylo prozkoumat využití různých prostředků a metod elektronického jazyka, konkrétně využití akronymů, inicializací, redukcí slov a homofonů písmen / čísel. Tyto prostředky jsou adresovány v teoretické části, která zkoumá vývoj, historii a typy elektronické komunikace. Tím byl vytvořen pevný základ pro další výzkum. Praktická část obsahuje analýzy 150 vybraných výňatků z webu sociální sítě Twitter. Cílem bylo prozkoumat využití výše zmíněných prostředků elektronické komunikace. Zvolená metoda zahrnuje analýzy komentářů na sociálních sítích Twitter. Výsledky zahrnují výpočet nejčastěji se vyskytujících metod ve srovnání s odhadovanými počty. Zvláštní pozornost je také zaměřena na stylizovaný pravopis, prostředky vyjadřování mimojazykových funkcí a netradiční stylizované interpunkce. Každá sekce je podporována grafy. Souhrn a rekapitulaci lze nalézt v poslední části této práce spolu s používaným materiálem. Materiál je uveden v dodatku.
Abstract in different language: This thesis focuses on the language of electronic communication and its development. The aim was to explore the usage of various means of and methods of electronic language, specifically the usage of acronyms, initialisms, word reduction and letter/number homophones. These means are established in the theoretical part, which explores the development, history and types of electronic communication. This created a solid base for further research. The practical part includes analyses of 150 chosen excerpts which were taken from the social networking site Twitter. The aim was to explore the usage of the means of electronic communication mentioned above. The chosen method includes analyses of comments of the social networking site Twitter. The results include the calculation of the most often occurred methods compared to the estimated numbers. Specific focus is also aimed at stylised spelling, means of expressing paralinguistic features and unconventional stylised punctuation. Each section is supported by graphs. A summary and recapitulation can be found in the last part of this thesis along with the material being used. The material is included in the Appendix.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Barbora Kubatova.pdfPlný text práce34,04 MBAdobe PDFView/Open
kubatova_ved_stask.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
kubatova_opon_tollet.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Obh_Kubatova.pdfPrůběh obhajoby práce447,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.