Title: Analyse d'un corpus de mots nouveaux en français
Other Titles: Analysis of the New Word Corpus in French
Authors: Arnicanová, Kamila
Advisor: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Referee: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37822
Keywords: neologie;neologismy;slovotvorba;korpus;nová slova
Keywords in different language: advertisement;lexicology;lexical tools;anglicismes;neologismes;advertising speech
Abstract: Název této bakalářské práce je "Analýza korpusu nových slov ve francouzštině " . Hlavním cílem této bakalářské práce bylo nalézt procesy tvorby nových slov v posledních dvou letech ve slovnících Le Petit Robert a Le Petit Larousse illustré. Tato práce se rozděluje na teoretickou a praktickou část.V teoretické části jsme definovali termín neologie, neologismus a jak je rozpoznat, dále jsme se věnovali rozboru procesů tvorby nových slov ve francouzštině. V praktické části jsme úrovedli analýzu tvorby nových slov, které jsme našli v korpusu zmíněných slovníků. Na základě této analýzy jsme zjistili, že nejvíce frekventovanými procesy tvorby nových slov ve francouzštině jsou výpůjčky, zejména z angličtiny, poté regionalismy a sufixální derivace.
Abstract in different language: The title of this bachelor thesis is "analysis of the new words corpus in French" The main aim of this bachelor thesis was to find the processes of creating new words in the last two years in the dictionaries Le Petit Robert and Le Petit Larousse illustré. This thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, we defined the term neology, neologism and how to recognize them, then we analysed the process of creating new words in French. In the practical part we have analysed the creation of new words found in the corpus of the mentioned dictionaries. Based on this analysis, we found out that borrowing, especially English, followed by regionalism and suffix derivation, are the most frequent processes of creating new words in French.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KamilaArnicanova.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Arnicanova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce323,7 kBAdobe PDFView/Open
Arnicanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce537,26 kBAdobe PDFView/Open
Arnicanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce734,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.