Title: Profesní kompetence učitele MŠ se zaměřením na výtvarnou výchovu
Other Titles: Professional competencies of a teacher in kindergarten focused on art education
Authors: Vondráčková, Jana
Advisor: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Referee: Plíhalová Monika, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37824
Keywords: výtvarná výchova;pojetí výtvarné výchovy;předškolní vzdělávání;role učitele v mš;profesní kompetence;profesní standard;akční výzkum;reflektivní bilance;otevřené kódování;profesní kvality učitele.
Keywords in different language: art education;concept of art education;preschool education;role of the teacher in kindergarden;professional competence;professional standard;action research;reflective review open coding;professional quality of the teacher.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním a objasňováním profesních kompetencí, kterými by měl disponovat učitel v mateřské škole a to se zaměřením na výtvarnou výchovu. V první části práce jsou objasněny pojmy, které slouží jako opěrný teoretický základ pro část empirickou, která popisuje realizaci 5 výtvarných činností a reflektivní bilance, které vznikly právě na jejich základě. Díky analýze založené na otevřeném kódování a následném porovnání zjištěných údajů se soudobými požadavky na kompetence učitele MŠ je zde vyhotovena zpráva i doporučení z oblasti odborné výtvarně - pedagogické přípravy.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on research and clarification of professional competences, which should have each teacher in regards to art education in kindergarden. The first part of the thesis explains terms that serve as a supporting theoretical foundation for the empirical part, which describes the accomplishment of 5 artistic activities and reflective review that was created on this principle. Based on the open coding analysis and comparison of the data with the current requirements for kindergarden teacher the report and recommendation for professional art-educational training are created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Vondrackova.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
Vondrackova_posudek_V_Uhl Skrivanova.pdfPosudek vedoucího práce932,4 kBAdobe PDFView/Open
Vondrackova_posudek_O_Plihalova.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Vondrackova Jana.pdfPrůběh obhajoby práce464,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.