Title: Třífázový model učení v jazykové složce předmětu český jazyk a literatura
Authors: Poc, Michaela
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Vaňková Jana, PhDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37837
Keywords: třífázový model učení;program čgtením a psaním ke kritickému myšlení;kritické myšlení;metody kritického myšlení;evokace;uvědomění si významu;reflexe;výukové cíle;jazyková složka;český jazyk a literatura
Keywords in different language: three-stage learning model;program reading and writing for critical thinking;critical thinking;methods of the critical thinking;evocation;realization of meaning;reflection;objectives of the education process;language part;the czech language and literature
Abstract: Diplomová práce pojednává o třífázovém modelu učení E - U - R, který vychází z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a rozvíjí kritické myšlení ve výuce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.V teoretické části je popsán program RWCT, model učení E - U - R jeho jednotlivé fáze, tj. evokace, uvědomění si významu a reflexe, dále pak kritické myšlení a metody rozvíjející kritické myšlení. Také je zde charakterizován předmět Český jazyk a literatura na prvním stupni ZŠ tak, jak je uvedeno v RVP. Praktická část se skládá ze dvou částí. První z nich poukazuje na výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno především na aplikaci tohoto modelu do jazykové složky předmětu český jazyk a literatura, a využívání konkrétních metod kritického myšlení. Vyhodnocení dotazníku je vyjádřeno slovně a doplněno grafy. Poslední částí diplomové práce jsou čtyři ukázkové hodiny českého jazyka s využitím modelu E - U - R. Z nichž každá je zaměřena na konkrétní tematický celek českého jazyka.
Abstract in different language: This Diploma Thesis deals with the method of three-stage learning model E - U - R, which comes from program named Reading and writing to critical thinking. Thesis is divided into theoretical and practical part.In theoretical part is described the RWCT, learning model E - U - R and its stages: Evocation, Realization of meaning and Reflection. It has also described what does Critical Thinking mean and methods.In this part of diploma thesis, it has also described the subject Czech Language and Literature on the first grade of the elementary schools as how is described in Framework Education Program (RVP).Practical part of this thesis is composed from two parts. First one describes the results of questionnaire testing, which was aimed on the application of this model (E - U - R) in to the language part of the subject Czech Language and Literature, and using of the specific methods of Critical Thinking.Results from the questionnaire are presented by words and supported by graphs. Last part of this Diploma Thesis consists of four lessons of Czech Language, with the use of E - U - R model. Each of these lessons is aimed at the specific theme of the Czech Language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_MichaelaPoc.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFView/Open
poc_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce56,96 kBAdobe PDFView/Open
poc_vankova.pdfPosudek oponenta práce47,76 kBAdobe PDFView/Open
poc_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce283,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.