Title: Rozvojová politika Velké Británie vůči bývalým africkým koloniím
Other Titles: Development policy of Great Britain towards former African colonies
Authors: Šafaříková, Eliška
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37890
Keywords: rozvojová politika;velká británie;nigérie;tanzanie;keňa;tony blair;ministerstvo zahraničí;ministerstvo pro mezinárodní rozvoj
Keywords in different language: development policy;great britain;nigeria;tanzania;kenya;tony blair;foreign & commonwealth office;department for international development
Abstract: Bakalářská práce pojednává o rozvojové politice Velké Británie vůči bývalým africkým koloniím. Hlavním cílem této bakalářské práce je demonstrovat změny v rozvojové politice Velké Británie od nástupu Tonyho Blaira do funkce premiéra až po současnost prostřednictvím analýzy nástrojů a objemu rozvojové pomoci. Výzkumné otázky jsou zaměřeny na reformy Tonyho Blaira, na rozdíly mezi rozvojovou pomocí poskytovanou Labouristickou a Konzervativní stranou a také na roli Ministerstva pro mezinárodní rozvoj a dalších vládních orgánů zabývajících se rozvojovou politikou. Bakalářská práce je dělena na dvě části. V první části se zaměřuji na obecné principy britské rozvojové politiky vůči bývalým africkým koloniím, což je důležité, abychom porozuměli britské historii a změnám rozvojové politiky mezi Labouristickou a Konzervativní stranou. V této části také popisuji Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj a další programy a projekty, například UK Aid Direct a UK Aid Match, což jsou nejdůležitější součásti Ministerstva pro mezinárodní rozvoj. Nakonec se zaměřuji na Fond pro malé charity, jenž poskytuje granty menším organizacím pro boj s chudobou. Druhá část práce je o třech recipientských zemích: Nigérii, Tanzanii a Keni a o rozvojové pomoci všech organizací zmíněných výše. Tyto země byly vybrány, protože jsou to bývalé kolonie Velké Británie a také jsou, dle grafu Ministerstva pro mezinárodní rozvoj, největšími africkými recipienty britské rozvojové pomoci hned po Etiopii. Součástí práce je také objem rozvojové pomoci Velké Británie, která míří do těchto zemí a dále porovnání Labouristické a Konzervativní strany a jejich nástrojů rozvojové pomoci.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about development policy of Great Britain towards former African colonies. The main aim of bachelor thesis is demonstrated changes in development policy of Great Britain from Tony Blair's government to the present day through analysis of tools and amount of development aid. The research questions are focused on main reforms of Tony Blair, differences between development aid of Labour Party and Conservative Party and what role has Department for International Development and other government organs in development policy. Bachelor thesis has two parts. In the first one I focus on the general principles of British policy towards the former African colonies, which is important to understand the British history and changes of development policy and also it is important to identify differences between development policy of Labour Party and Conservative Party. In this part I write about Department of Development Policy, about Foreign & Commonwealth Office and other programs and projects, for example about The Private Infrastructure Development Group and InfraCo Africa, about UK Aid Direct and UK Aid Match, the most important parts of Department for International Development, and in the end I describe Small Charities Challenge Fund, which gives grants to smaller organizations for fight with poverty. The second part is about three recipient countries: Nigeria, Tanzania and Kenya and development aid of all organizations, projects and programmes I mentioned before. These countries were chosen because they are former colonies of Great Britain and also because according to DfID graphs they are one of the biggest African recipients of British development aid after Ethiopia. Part of this section is also amount of British development aid, which is heading to these countries and comparing Labour and Conservative Party and their development tools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE ELISKA SAFARIKOVA.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
BP OPO Safarikova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Safarikova_BP_MV_BAS_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Safarikova.pdfPrůběh obhajoby práce272,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.