Title: Stát v politické teorii: Konceptualizace a operacionalizace fenoménu.
Other Titles: State in Political Theory: Conceptualization and Operationalization of the Phenomenon.
Authors: Sýkorová, Kristýna
Advisor: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37897
Keywords: stát;politická teorie;politická ideologie;liberalismus;konzervatismus
Keywords in different language: state;political theory;political ideology;liberalism;conservatism
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zabývala státem v politické teorii a jeho konceptualizací a operacionalizací jako fenoménu. Mým hlavním cílem byla systematizace poznatků, na jejichž základě jsem vytvořila obecnou charakteristiku fenoménu státu. V první části práce jsem se věnovala pojetí státu skrze klasickou typologii - premoderního, moderního a postmoderního státu a následně jsem představila pojetí státu optikou klasických politických teoretiků a jejich nejvýznamnějších děl - Thomase Hobbese a Leviathana, Johna Locka a Dvou pojetí o státě, Edmunda Burkea a Úvah o revoluci ve Francii, Karla Marxe a jeho souborů spisů a Immanuela Kanta . Ve druhé části práce jsem se věnovala pojetí státu optikou klasického ideologického trojúhelníku - tedy optikou liberalismu, konzervatismu a socialismu. Poté jsem představila stát skrze nacionalismus a welfare state, protože tyto politické teorie mi přijdou klíčové pro formování státu a následně jsem sestavila obecnou charakteristiku fenoménu státu.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I dealt with the state in political theory and its conceptualization and operationalization as a phenomenon. My main goal was to systematize the knowledge on the basis of which I created a general characteristic of the state phenomenon. In the first part of my work I dealt with the concept of the state through the classical typology - the premodern, modern and postmodern state and then I introduced the concept of the state through the optics of classical political theorists and their most important works - Thomas Hobbes and Leviathan, John Locke and Two Concepts on the State, Edmund Burke and Reflection on the Revolution in France, Karl Marx and His Ensemble of Writings and Immanuel Kant and His Works To Eternal Peace. In the second part of the thesis I dealt with the concept of the state through the optics of the classical ideological triangle - ie the optics of liberalism, conservatism and socialism. Then I introduced the state through nationalism and welfare state, because these political theories will come to me crucial for the formation of the state and then I have developed a general characteristic of the state phenomenon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace _ Stat v politicke teorii.pdfPlný text práce863,31 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova_BP_OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_Sykorova_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Sykorova.pdfPrůběh obhajoby práce460,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.