Title: Spor o svobodnou vůli mezi Erasmem Rotterdamským a Martinem Lutherem.
Other Titles: A dispute of free will between Erasmus Rotterdam and Martin Luther.
Authors: Zouvala, Jonáš
Advisor: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Referee: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37913
Keywords: svobodná vůle;boží milost;erasmus rotterdamský;martin luther;personalismus;jacques maritain;emmanuel mounier
Keywords in different language: free will;divine grace;erasmus of rotterdam;martin luther;personalism;jacques maritain;emmanuel mounier
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem svobodné vůle z perspektivy Martina Luthera a Erasma Rotterdamského. Před provedením analýzy primární literatury obou aktérů týkající se svobodné vůle došlo k představení teorie personalismu. Cílem práce bylo zjistit, jaký názor zastávají Martin Luther a Erasmus Rotterdamský na svobodnou vůli a v čem si navzájem odporují. Dále odpovědět na otázku, jakým způsobem na stejnou problematiku nahlíží personalismus a zda je tento myšlenkový směr ovlivněn disputací o svobodné vůli a zároveň zjistit, zda má tato disputace nějaký vliv na současnou politickou filozofii.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the theme of free will from the perspective of Martin Luther and Erasmus of Rotterdam. Before conducting an analysis of the primary literature of both actors on free will, the theory of personalism was introduced. The aim of the thesis was to find out what opinion Martin Luther and Erasmus of Rotterdam hold on free will and in what way they contradict each other. The next aim was to answer the question of how personalism looks at the same issue and whether is influenced by the disputation of free will and at the same time to determine whether this dispute has any influence on contemporary political philosophy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zouvala_final.pdfPlný text práce761,88 kBAdobe PDFView/Open
Zouvala_BP_OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zouvala_BP_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zouvala.pdfPrůběh obhajoby práce245,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.