Title: Vývoj rusko-čínských vztahů: spojenci, nebo rivalové?
Other Titles: Development of Russian-Chinese relations: allies or rivals?
Authors: Šteflíčková, Karolína
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37917
Keywords: rusko;čína;spojenci;rivalové;spolupráce;střet zájmů
Keywords in different language: russia;china;allies;rivals;cooperation;conflict of interest
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat vztahy mezi Čínou a Ruskem v období od roku 1991 až 2018 a následně posoudit, zda se jedná spíše o rivaly, nebo spojence. V práci jsou tedy charakterizovány jak sféry spolupráce, tak sféry, kde by se mělo jednat spíše o střet zájmu mezi státy. Na základě získaných informací je možné usoudit, že v rusko-čínských vztazích převažuje v současné době spíše spolupráce než rivalita, protože i ve sférách, které se mohou jevit spíše jako konfliktní, jsou jejich vztahy stabilní. Výrazný vliv jak na rivalitu, tak na spolupráci mezi danými státy měla takzvaná Ukrajinská krize z roku 2014, protože díky zhoršení vztahu Ruska se Západem bylo Rusko nuceno se přeorientovat jak politiky, tak ekonomicky směrem k Číně. Jejich spolupráce se začala tímto více prohlubovat, nicméně společně s asymetrickou závislostí Ruska na Číně. Rusko totiž v současné době potřebuje Čínu více než dříve, proto má tendenci i v oblastech, které by se mohly jevit spíše jako konfliktní (oblast Střední Asie, ruský Dálný východ, oblast Arktidy) Číně ustupovat a rivalita je v takovýchto oblastech, jako ve všech ostatních, také upozaďována na úkor spolupráce.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis was to investigate relations between China and Russia during the period from 1991 to 2018 and then to assess whether it is more about rivals or allies. The thesis characterizes the sphere of cooperation and the sphere where it should be conflict of interest between states. Based on the information obtained, it can be concluded that in Russian-Chinese relations there is currently more cooperation than rivalry, because even in spheres that may seem more conflict, their relationships are stable. The so-called Ukrainian Crisis of 2014 has had a significant impact on both rivalry and cooperation between states, because Russia has been forced to reorient both political and economical spheres towards China thanks to the worsening of Russia's relationship with the West. Their collaboration has begun to deepen, but with asymmetric dependence of Russia on China. Russia is currently in need of China more than before, so it has a tendency even in areas that might appeal to be conflict (Central Asia, the Russian Far East, the Arctic region), and the rivalry is being pushed away in such areas at the expense of cooperation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Steflickova 2019.pdfPlný text práce990,2 kBAdobe PDFView/Open
BP_opo_Steflickova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP VED Karolina Steflickova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Steflickova.pdfPrůběh obhajoby práce257,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.