Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠanc David, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorRybková, Xenie
dc.contributor.refereeJurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-07-17T13:46:12Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:46:12Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier77168
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37920
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce bylo na základě analýzy historických událostí a současnosti zjistit, jaký má na sanmarinskou vnitřní a zahraniční politiku vliv to, že perforuje území Itálie a tvoří tzv. enklávu. Události, jako nástup fašismu k moci, světové války a státní vojenský převrat italskými jednotkami v San Marinu, zasáhly San Marino kvůli jeho geografické poloze, kdy jeho jediným sousedem je právě vlivná Itálie. Významnou událostí, která pozměnila ekonomický a politický systém nejen Itálie, ale i San Marina, se stal nástup Benita Mussoliniho a italského fašismu. Následná druhá světová válka též měla vliv na malé San Marino, i přestože se San Marino války neúčastnilo, a to kvůli špatné situaci v Itálii. Po státním vojenském převratu italskými jednotkami v San Marinu je dokonce vidět přizpůsobení politiky San Marina politice italské. Itálie velmi působila na Republiku San Marino i v otázkách provozování hazardních her, ražby mincí a pěstování tabáku, kde je vidět, jak se Itálie snaží zabránit všemu, co jí na jednání San Marina vadilo. Co se týče spolupráce, země se podílely na uzavírání vzájemných dohod, včetně dohod s Evropskou unií, které výrazně přispěly jejich přátelskému vztahu a ekonomické situaci. A tak lze na základě analýzy říci, že San Marino je na Itálii velmi závislé i přesto, že se nyní nepotýká s výraznými ekonomickými problémy jako v minulosti. Itálie má také velký vliv na vnitřní a zahraniční politiku San Marina, však to naopak prohlubuje spolupráci jak s Itálií, tak i s Evropskou unií. K této analýze jsem použila odbornou literaturu, internetové zdroje a jejich vzájemné dohody.cs
dc.format35 s. (69 160 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=77168-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsan marinocs
dc.subjectitáliecs
dc.subjectenklávacs
dc.subjectmikrostátcs
dc.subjectfašismuscs
dc.subjectstátní převratcs
dc.subjectvnitřní politikacs
dc.subjectzahraniční politikacs
dc.subjectevropská uniecs
dc.subjectdohoda o přátelství a dobrém sousedství.cs
dc.titleSan Marino a Itálie - případová studie perforace státního územícs
dc.title.alternativeSan Marino and Italy - case study of perforation of state territoryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main goal of my bachelor thesis was to find out, based on the analysis of historical events and the present, the impact on San Marino's internal and foreign policy of perforating the territory of Italy and forming the so-called enclave. Events such as the rise of fascism to power, World War II and the military coup by Italian troops in San Marino hit San Marino due to its geographical location, when its only neighbor influential Italy. An important event that changed the economic and political system not only in Italy but also in San Marino was when Benito Mussolini came to power and started propagate Italian fascism. The subsequent World War II also had an impact on San Marino, even though San Marino did not participate in this war because of poor situation in Italy. After the military coup by the Italian troops in San Marino, we can even see San Marino's policy adaptation to Italian policy. Italy had big impact in the Republic of San Marino on gambling, coinage and tobacco growing, where Italy is trying to prevent anything that bothered her at the San Marino actions. In terms of cooperation, countries have been involved in the conclusion of mutual agreements, including agreements with the European Union, which have contributed significantly to their friendly relationship and economic situation. Since that, on the basis of the analysis, San Marino is very dependent on Italy, despite the fact that it does not face significant economic problems as in the past. Italy also has a major impact on San Marino's internal and foreign policies, but it intensifies cooperation with both, Italy and the European Union. For this analysis, I used professional literature, Internet resources and their mutual agreement.en
dc.subject.translatedsan marinoen
dc.subject.translateditalyen
dc.subject.translatedenclaveen
dc.subject.translatedmicrostateen
dc.subject.translatedfascismen
dc.subject.translatedcoup d'étaten
dc.subject.translatedinternal policyen
dc.subject.translatedforeign policyen
dc.subject.translatedeuropean unionen
dc.subject.translatedconvention of friendship and good neighborhood between italy and san marino.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - original.pdfPlný text práce676 kBAdobe PDFView/Open
Rybkova_Bc-MV-TER_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP-mvts-opo-rybkova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Rybkova.pdfPrůběh obhajoby práce269,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.