Title: Syrská občanská válka - bojiště mocenského soupeření regionálních i mimoregionálních aktérů
Other Titles: Syrian civil war - a battleground for the power of regional and non-regional actors
Authors: Eichinger, Jonáš
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37922
Keywords: občanská válka;sýrie;asad;blízký východ;zástupný konflikt;arabské jaro;mocenské soupeření;islámský stát;usa;rusko;írán
Keywords in different language: civil war;syria;asad;middle east;proxy war;arab spring;power rivalry;islamic state;usa;russia;iran
Abstract: Cílem bakalářské práce je vysvětlit, kteří regionální a mimoregionální státní aktéři využívají syrskou občanskou válku jako bojiště pro vzájemné mocenské soupeření a jaký mají tyto mocenské střety vliv na její průběh.Výsledků v práci je dosaženo analýzou bilaterálních, případně multilaterálních vztahů u vybraných státních aktérů během syrské občanské války, v rozmezí let 2011-2018, přičemž je zohledněna jejich motivace, a to jakým způsobem se do konfliktu zapojují. V práci je zmíněno také zapojení nestátních aktérů, kteří dostávají podporu od zapojených států. V práci je také popsána motivace jednotlivých aktérů, která je vedla ke vstupu do války, jejich působení ve válce a to, která strana má z jejich činnosti prospěch a jaký vliv má tato činnost na délku a povahu války. Důležitou otázkou je v práci také to, jaký vliv na samotný konflikt má zapojení jednotlivých aktérů a jestli konflikt v Sýrii splňuje kritéria typické zástupné války, za kterou je považován.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to explain which regional and extra-regional state actors use the Syrian civil war as a battlefield for mutual power rivalry and how these power clashes affect its course. The results in the work are achieved by analyzing bilateral or multilateral relations with selected state actors during Syrian civil war, between 2011 and 2018, taking into account their motivation and how they engage in the conflict. The work also mentions the involvement of non-state actors who receive support from the participating states. The work also describes the motivation of the individual actors, which led them to enter the war, their influence in the war and which party has benefited from their activities and what influence this activity has on the length and nature of the war. An important question at work is also the influence of individual actors on the conflict itself and whether the conflict in Syria meets the criteria of a typical proxy war for which it is considered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE Jonas Eichinger.pdfPlný text práce823,77 kBAdobe PDFView/Open
BP VED Jonas Eichinger.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Eichinger_Bc-MV-TER_OP.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Eichinger.pdfPrůběh obhajoby práce296,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.