Title: Nezaměstnanost a zabezpečování zaměstnanosti
Other Titles: Unemployment and its solutions
Authors: Bernáthová, Kristýna
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37950
Keywords: nezaměstnanost;typy nezaměstnanosti;absolventi;ženy;zdravotně postižené osoby;starší lidé;lidé s nízkou kvalifikací;romové;důsledky nezaměstnanosti;sociální politika;objekty a subjekty sociální politiky;základní principy sociální politiky;cíle a funkce sociální politiky;sociální stát;sociální politika evropské unie;politika zaměstnanosti;ministerstvo práce a sociálních věcí;právo na práci;prevence vzniku nezaměstnanosti;zprostředkování zaměstnání;pracovněprávní vztah;druhy a subjekty pracovněprávního vztahu;základní zásady pracovněprávního vztahu;vznik a skončení pracovněprávního vztahu;nástroje aktivní politiky zaměstnanosti;pasivní politika zaměstnanosti;financování politiky zaměstnanosti;strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020;čtvrtá průmyslová revoluce;migrantská krize.
Keywords in different language: unemployment;types of unemployment;graduates;women;disabled persons;older persons;people with low qualification;gypsies;unemployment consequences;the social policy;objects and subjects of social policy;basic principles of social policy;goals and functions of social policy;welfare state;social policy in the european union;the employment policy;ministry of labour and social affairs;job right;prevention of unemployment;employment mediation;labor-law relationship;types and subjects of labor relationshop;basic principles of labor relationship;labor relationship creation and endings;the active employment policy tools;the passive employment policy;the employment policy financing;the strategy of the employment policy to 2020;the fourth industrial revolution;migrant crizis.
Abstract: Tato rigorózní práce se věnuje problematice nezaměstnanosti jako takové a dále zabezpečováním zaměstnanosti v rámci politiky zaměstnanosti. Tato problematika představuje významnou část oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a velkou měrou ovlivňuje celou společnost. Tato práce byla zpracována s cílem podat ucelený pohled na nezaměstnanost, na jednotlivá řešení nezaměstnanosti a na samotnou politiku zaměstnanosti. Práce je rozčleněna do několika kapitol, které se postupně zabývají nezaměstnaností, sociální politikou, sociální politikou Evropské unie, politikou zaměstnanosti, pracovněprávním vztahem, aktivní politikou zaměstnanosti, pasivní politikou zaměstnanosti, a v neposlední řadě výzvami, kterým bude muset naše společnost v brzké době čelit. I přesto, že v současné době je míra nezaměstnanosti v České republice velmi nízká, je vhodné se touto problematikou zabývat, neboť tato míra kolísá, zajisté se zanedlouho opět zvedne a nezaměstnaných lidí bude přibývat, a nezaměstnanost sama o sobě má značný vliv na společnost, ekonomiku, psychiku jedinců atd. Při psaní této práce jsem analyzovala platnou právní úpravu a současnou společenskou situaci, uvedla jsem základní statistiky týkající se nezaměstnanosti v České republice, kdy tyto statistiky jsou zacíleny na jednotlivé společenské skupiny, a v neposlední řadě jsem v příslušných kapitolách analyzovala i judikaturu Nejvyššího správního soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky týkající se konkrétního úzkého tématu. Poslední kapitola nazvaná "Výzvy, kterým bude naše společnost a politika zaměstnanosti v brzké době čelit" je jakýsi můj osobní exkurz do brzké budoucnosti a vztyčený ukazováček, neboť výzvy zde uvedené, jako je čtvrtá průmyslová revoluce, migrantská krize a nedostatek pracovních míst pro absolventy vysokých škol vs. málo řemeslníků, jsou dle mého významné problémy, které mají potenciál velmi ovlivnit celospolečenskou situaci, a to nejen v oblasti zaměstnanosti.
Abstract in different language: This thesis is about unemployment and about the Employment Policy. This area is a large part of the labor law and social affairs law, and it might influence the whole society. The goal of this thesis was to offer comprehensive overview of the issues of unemployment and its solutions and of the Employment Policy as well. This paper is divided into few chapters. These chapters are about the unemployment, the Social Policy, the Social Policy of the European Union, the Employment Policy, employment, the Active Employment Policy, the Passive Employment Policy, and the last chapter is about the challenges which the society and the Employment Policy will face soon. The unemployment is very low in the Czech republic by now, but I think that is very important to focus on it right now because we can assume that it will rise, there will be more and more unemployed people and the unemployment has a huge influence on the society, economy, human´s psyche etc. I analyzed the applicable legislation and the present social situation during writing this paper, then I showed some basic statistics about unemployment in the Czech republic and I analyzed the case law of the Supreme Administrative Court of the Czech republic and the Constitutional Court of the Czech republic. The last chapter called "The challenges which the society and the Employment Policy will face soon" is my personal excursion to the early future and raised forefinger, because these challenges, such as the fourth industrial revolution, migrant crisis, and the fact, that almost every second young person wants to study some university to work in the office later, and then we have a big number of graduates who cannot find jobs and on the other side a lot of free jobs in construction field, joinery etc., will by my opinion influence the labour market and the whole society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace 112018_.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek-2.pdfPosudek oponenta práce243,39 kBAdobe PDFView/Open
Mgr. Bernathova Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce287,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.