Title: Plzeňské školství a jeho významné osobnosti v 19. stol.
Other Titles: Pilsen education and its prominent personalities in the 19th century
Authors: Jesínek, Lukáš
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38180
Keywords: plzeňské školství;pedagogové;národní obrození;štift;josef stanislav zauper;josef vojtěch sedláček;josef františek smetana;antonín hlavan;josef spudil;jan hugo karlík;františek částek;tomáš cimrhanzl;františek alois hora;jan rychtařík
Keywords in different language: pilsen education;national revival;štift;josef stanislav zauper;josef vojtěch sedláček;josef františek smetana;antonín hlavan;josef spudil;jan hugo karlík;františek částek;tomáš cimrhanzl;františek alois hora;jan rychtařík
Abstract: Studie se zabývá plzeňským školstvím během 19. stol. a také význačnými osobnostmi, které se pro jeho rozvoj přičinily. Strukturovaná je do dvou velkých bloků, přičemž první blok je zaměřen převážně na první polovinu a druhý zase na druhou polovinu 19. stol. Bloky se dále dělí na dvě rozsáhlejší kapitoly, a to na dějiny města Plzně a na osobnosti rozvíjející české školství. V části určené dějinám města Plzně jsem propojil regionální historii města a jeho okolí s historií celostátní, neboť se vývoj Plzně často odvíjel podle situace v Habsburské monarchii. Obsahově se dotýkám tereziánských reforem, aby čtenář pochopil strukturu školství počátku rozebíraného století, procesu národního obrození, které vyvrcholilo revolučními roky 1848/1849, a česko-německým vztahům v průběhu druhé poloviny 19. stol. Nezapomínám ani na reformy ve školství a jejich realizaci, zakládání spolků podporujících kulturu a vzdělanost a na dobové slavnosti sloužící k demonstraci rozvoje kultury. Jména nejvýznamnějších osobností plzeňského školství se v první polovině 19. stol. spojují hlavně s tehdejším německým gymnáziem. Působily zde takové osobnosti jako Josef Stanislav Zauper, Josef Vojtěch Sedláček či Josef František Smetana. Mimo nich jsem se zaměřil i na arciděkana Antonína Hlavana, který skrze své pravomoci velice napomohl rozkvětu plzeňského školství, a na Josefa Spudila, plzeňského zakladatele školství zaměřeného na průmysl. Další část o osobnostech pojednává již většinou o světských profesorech působících na první české reálné škole. Výjimkou je Jan Hugo Karlík, působící na německém gymnáziu, který svým způsobem zakončuje slavnou éru německého gymnázia. Osobnosti spjaté s reálnou školou jsou například její dlouholetý ředitel František Částek, učitel zeměpisu a zakladatel plzeňské knihovny Tomáš Cimrhanzl a významný polonofil František Alois Hora. Poslední osobou je ředitel české hlavní školy Jan Rychtařík.
Abstract in different language: The thesis is concerned with the Pilsen education system during the 19th century and the prominent figures who have contributed to its development. The paper is divided into two parts. The first part is primarily focused on the first half of the 19th century, while the second part covers the second half of the century. They are further divided into two more extensive chapters, namely the history of the city of Pilsen and the prominent figures developing the Czech education system. In the section dedicated to the history of the city of Pilsen, I connected the regional history of the city and its surroundings with the national history, as the development of Pilsen oftentimes derived from the situation in the Habsburg monarchy. In terms of content, I focused on Theresian reforms to provide understanding to the readers of the structure of the education system at the beginning of the relevant century, the process of national revival, which culminated in the revolutionary years 1848/1849, and Czech-German relations during the second half of the 19th century. I do not omit the reforms of the education system and their realization, the establishing of associations promoting culture and education, and the festivities used to demonstrate the development of culture. Josef Stanislav Zauper, Josef Vojtěch Sedláček or Josef František Smetana were the most significant figures of Pilsen education in the first half of the 19th century, who were primarily connected with the former German grammar school. Besides them, I also focused on Archdeacon Antonín Hlavan, who greatly contributed to the prosperity of the Pilsen education system, and on Josef Sprudil, the founder of education specialized in industry. The subsequent section about personalities mostly discusses only secular professors working at the first Czech real school. An exception is Jan Hugo Karlík, who worked at the German grammar school and, in a way, marked the end of the famous era of the German grammar school. Personalities connected with the first Czech real school are, for example, its long-time direction František Částek, geography teacher and the founder of the Pilsen library, Tomáš Cimrhanzl, and a significant polonophil, František Alois Hora. The last person to be mentioned is the headmaster of the Czech main school, Jan Rychtařík.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jesinek_Plzenske skolstvi a jeho vyznamne osobnosti v 19.stol..pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Jesinek V.pdfPosudek vedoucího práce389,46 kBAdobe PDFView/Open
Jesinek O.pdfPosudek oponenta práce791,49 kBAdobe PDFView/Open
Jesinek P.pdfPrůběh obhajoby práce168,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.