Title: Přestupky řidičů páchané v souvislosti s provozem motorových vozidel
Other Titles: Driving offenses committed in connection with the operation of motor vehicles
Authors: Bakeš, Petr Jan
Referee: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Podhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38189
Keywords: dopravní přestupek;řidič;pokuta;trest;správní trest;body
Keywords in different language: traffic offense;drive;fine;administrative penalty;points
Abstract: Rigorózní práce je zaměřena na správní trestání řidičů motorových vozidel v souvislosti s jejich provozem na pozemních komunikacích v České republice. Práce je členěna do 3 částí. První část pojednává o pramenech práva a základních zásadách správního trestání. Druhá část vymezuje dopravní přestupky, metody jejich třídění a rozbor práva EU - směrnice 2015/413 v souvislosti s přeshraničním postihem dopravních přestupků. Třetí část je zaměřená na vlastní kategorizaci dopravních přestupků a výklad jednotlivých skutkových podstat přestupků, katalog správních trestů, pokut a přehled bodového hodnocení řidiče. Závěrem autor polemizuje o trendech a způsobech postihů za dopravní přestupky a jejich efektivitě.
Abstract in different language: The thesis is focused on the issue of administrative punishment of motor vehicle drivers in connection with their operation in the Czech Republic. The first part deals with the sources of law and the basic principles of administrative punishment. The second part defines traffic offenses, methods of their classification and analysis of EU law - Directive 2015/413 in the context of cross-border prosecution of traffic offenses. The third part focuses on the actual categorization of traffic offenses and the interpretation of the specific nature of individual offenses, a list of administrative penalties, fines and the driver's point assessment system. In conclusion, the author discusses the trends and methods of punishment for traffic offenses and their effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace_Bakes Petr Jan (3).pdfPlný text práce11,72 MBAdobe PDFView/Open
RP-Bakes-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
RP-Bakes-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Rigo-Bakes-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce536,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.