Title: Synchronní pulzně šířková modulace pro výkonové měniče
Other Titles: Synchronous PWM for power converters
Authors: Friedlová, Simona
Advisor: Glasberger Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Komrska Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38218
Keywords: napěťový střídač;synchronní;asynchronní;modulace;modulace prostorového vektoru;fiktivní vektor;spínací frekvence;pwm;simulace;matlab;asynchronní motor
Keywords in different language: convertor;synchronous;asynchronous;modulation;space vector modulation;fictive vector;switching frequency;pwm;simulation;matlab;asynchronous motor
Abstract: Předkládaná práce je zaměřena na modulace pro výkonové měniče, a to hlavně na synchronní modulace. První část se zabývá základními pojmy používanými v oblasti modulací pro řízení výkonových polovodičových měničů spolu s rozdělením a stručným popisem nejznámějších typů modulací. Zmíněny jsou i některé méně známé typy modulací. Důraz bude kladen na algoritmy využívající pulzně šířkovou modulaci a modulaci s prostorovým vektorem. Druhá část je věnována návrhu simulačních modelů měniče pro testování vyvinutých algoritmů. Nejprve je ověřeno, zda poměr mezi spínací frekvencí pily a výstupní frekvencí má vliv na harmonické zkreslení, poté se práce zabývá simulacemi měniče s polární modulací, kde se porovnávají rozdíly mezi synchronní a asynchronní modulací a jaký mají dopad na harmonické zkreslení. Také prověřím synchronní polární modulaci, a jaký vliv na harmonické zkreslení, výstupní proudy a napětí má vliv různý počet fiktivních vektorů. Dalším úkolem bude vyzkoušet další synchronní modulaci. Poslední simulací bude použít vybranou synchronní modulaci pro řízení asynchronního motoru. Výsledky ze simulací jsou podrobně zhodnoceny a porovnávány z kvalitativního hlediska zejména pomocí činitelů harmonického zkreslení.
Abstract in different language: This thesis is focused on the modulations of power converters, especially synchronous pulse width modulation. The first part deals with the basic concepts used in the field of modulation for control of power semiconductor inverters and the overview and description of the most well known types of modulations. Some of the less well known types of modulation are mentioned too. I will focus on algorithms using pulse width modulation and space vector modulation. The second part is devoted to the design of the simulation models of the inverter for testing the developed algorithms. First, it is verified that the ratio between the switching frequency and output frequency have influence on the harmonic distortion, and then work deals with simulations of converter with polar modulation and their impact on harmonic distortion. I also check synchronous polar modulation, and what influence on harmonic distortion, output currents and voltages have a different number of fictive vectors. Another task will be to try another synchronous modulation. The last simulation will use the selected synchronous modulation to control the asynchronous motor. The results from the simulations are evaluated and compared in a qualitative way especially by factors of harmonic distortion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_FRIEDLOVA.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
075099_oponent.pdfPosudek oponenta práce401,91 kBAdobe PDFView/Open
075099_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,22 kBAdobe PDFView/Open
075099_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce65,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.