Title: Analýza nesymetrie parametrů přenosových vedení pro různé konfigurace stožárů ZVN
Other Titles: Analysis of asymmetry of transmission line parameters for different MV mast configurations
Authors: Brůna, Michal
Advisor: Benešová Zdeňka, Prof. Ing. CSc.
Referee: Veselý Josef, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38316
Keywords: přenosové vedení;obvodový model vedení;výpočet pasivních parametrů;nesymetrie pasivních parametrů;modelování dvojitého přenosového vedení;netransponované vedení;transponované vedení;vyhodnocení proudové a napěťové nesymetrie;ekonomická náročnost transpozice fázových vodičů.
Keywords in different language: transmission line;circuit line model;transmission line parameters calculation;asymmetry of transmission line parameters;model of double transmission line;untransposed line;transposed line;current and voltage asymmetry evaluation;economic aspect of phase conductors transposition.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá nesymetrií pasivních parametrů venkovních vedení a vlivem vzájemných induktivních a kapacitních vazeb na proudovou a napěťovou nesymetrii. V první části je proveden rozbor nesymetrie napětí a proudů, její dopady a původ vzniku z pohledu venkovních vedení. Dále je uvedena problematika transpozice fázových vodičů zahrnující motivaci, různá provedení a ilustrativní ukázky nejen z české přenosové soustavy, praktické aspekty a metodiku. Poté jsou popsány a odvozeny pasivní parametry náhradního schéma vedení, jenž jsou následně i vyčísleny pro netransponované a ideálně transponované dvojité přenosové vedení provozované na napěťové hladině 400 kV v případě dvou stožárových konstrukcí Dunaj 2012 a Soudek 2014, využitého pro sestavení obvodového modelu. Pomocí vytvořeného počítačového modelu v programu MATLAB je pro netransponované vedení a různé druhy transponovaných vedení jednak analyzována proudová nesymetrie v závislosti na přenášeném výkonu a délce vedení a jednak zkoumána souvislost mezi nesymetrií napětí na zátěži a nesymetrií indukovaných napětí a proudů. U uvažovaných typů transponovaných vedení je rovněž diskutována jejich ekonomická náročnost.
Abstract in different language: Submitted master thesis deals with the asymmetry of transmission line parameters and impact of mutual inductances and capacitances on current and voltage asymmetry. Voltage and current asymmetry, its impact and cause from the perspective of overhead lines is analysed in the first part. Next, the problem of phase conductor transposition including its motivation, different types and illustrative examples not only from czech transmission system, practical aspects and methodology is mentioned. After that there are described and derived passive parameters of overhead line diagram, which are subsequently also calculated for untransposed and ideally transposed 400 kV level double transmission line in case of Dunaj 2012 and Soudek 2014 mast configurations, used in equivalent circuit model. Both current asymmetry in relation with transmitted power and line length is analysed and connection between load voltage and induced voltage and current is investigated for untransposed and different types of transposed line by created computer model in MATLAB. Economic aspect in case of considered types of transposed lines is also discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza nesymetrie parametru prenosovych vedeni pro ruzne konfigurace stozaru ZVN.pdfPlný text práce8,51 MBAdobe PDFView/Open
078660_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
078660_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce904,54 kBAdobe PDFView/Open
078660_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce88,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.