Title: Určení polohy mobilního telefonu v interiéru budovy zvolenou technikou
Other Titles: Cellphone positioning in building interiors via chosen technique
Authors: Kubíčková, Hana
Advisor: Jedlička Karel, Ing. PhD.
Referee: Šíma Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38353
Keywords: vnitřní polohovací systém;polohování na základě obrazu;počítačové vidění;sift;detekce významných prvků;popis významných prvků;korespondence;kamera mobilního telefonu;structure from motion;pnp problém;projekční matice;epipolární geometrie;opencv
Keywords in different language: indoor positioning system;image-based positioning system;computer vision;sift;feature detection;feature description;correspondence;cellphone camera;structure from motion;pnp problem;projection matrix;epipolar geometry;opencv
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na určení polohy mobilního telefonu v interiéru budovy. V první části práce jsou popsány obecné přístupy pro polohování v interiéru budovy a prozkoumán jejich potenciál. Dále je práce podrobněji zaměřena na přehled přístupů k polohování v interiéru pomocí obrazového záznamu. Na základě získaných poznatků je v poslední části práce představeno navržené řešení pro určení polohy mobilního telefonu v interiéru budovy a to včetně vymezení nutných podmínek. Návrh řešení byl realizován za využití knihovny OpenCV.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on determining the position of a mobile phone in the interior of a building. The first part describes general approaches for positioning in the interior of the building and explores their potential. Furthermore, the work is focused in more detail on the overview of approaches to positioning in the interior using captured image. Based on the acquired knowledge, the last part of the thesis introduces the proposed solution for determining the position of a mobile phone in the interior of a building, including the definition of necessary conditions. The solution was implemented using the OpenCV library
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubickova_DP.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFView/Open
PO_Kubickova.pdfPosudek oponenta práce862,46 kBAdobe PDFView/Open
PV_Kubickova.pdfPosudek vedoucího práce640,58 kBAdobe PDFView/Open
Kubickova.pdfPrůběh obhajoby práce171,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.