Title: Ošetřovatelská péče o pacienta před a po chirurgické rekonstrukci ledvinné pánvičky
Other Titles: Nursing care of the patient before and after the surgical reconstruction of the kidney pelvis
Authors: Suková, Jaroslava
Advisor: Kožíšková Zlata, Mgr. et Mgr.
Referee: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38547
Keywords: edukace;hydronefróza;ledvinová pánvička;močový systém;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: education;hydronephrosis;renal pelvis;urinary systém;nursing care1x cd
Abstract: Předmětem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienta před a po chirurgické rekonstrukci ledvinné pánvičky. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a fyziologie močového ústrojí a na vysvětlení pojmů hydronefróza a pyeloplastika. Popisuje předoperační a pooperační péči o pacienty s diagnostikovanou vrozenou hydronefrózou s indikovaným operačním řešením. V závěru teoretické části je přiblížen ošetřovatelský model Virginie Hendersonové a pojem edukace. Praktická část popisuje ošetřovatelskou péči o dva záměrně vybrané pacienty metodou kazuistiky. Jsou zde stanoveny ošetřovatelské diagnózy, sestaven edukační plán a provedeno srovnání obou kazuistik. Výstupem práce je edukační materiál pro pacienty po urologických operacích.
Abstract in different language: The subject of the bachelor thesis is nursing care of the patient before and after surgical reconstruction of renal pelvis. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is focused on the description of the anatomy and physiology of the urinary tract and on the explanation of the terms hydronephrosis and pyeloplasty. Describes preoperative and postoperative care for patients diagnosed with congenital hydronephrosis with an indicated surgical solution. At the end of the theoretical part, Virginie Henderson's nursing model and concept of education are approached. The practical part describes the nursing care of two deliberately chosen patients by case report. There are established nursing diagnoses, prepared an educational plan and a comparison of both case studies. The output of the work is an educational material for patients after urological operations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. 3. 2019.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
SUKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
SUKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Sukova Jaroslava.pdfPrůběh obhajoby práce421,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.