Název: Pohled laické veřejnosti na profesi všeobecná sestra
Další názvy: Profession of General Nurse in Perspective of Layman Public
Autoři: Plochá, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3858
Klíčová slova: všeobecná sestra;profese;laická veřejnost;pohled;osobnost;prestiž;komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: general nurse;profession;layman public;perspective;personality;reputation;communication
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je profese všeobecné sestry a současný pohled laické veřejnosti na její osobnost, postavení a práci. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část poskytuje ucelený pohled na současnou všeobecnou sestru, její osobnost, základní role a poslání. Dále je zde zmíněn stručný vývoj ošetřovatelské profese, současný systém vzdělávání sester, jejich kompetence, postavení ve společnosti a obecné předpoklady pro výkon profese. Závěr první části práce je věnován etice, komunikaci a právní problematice související s prací všeobecných sester. Obsahem praktické části práce je analýza souvisejícího dotazníkového šetření, které probíhalo v řadách laické veřejnosti. Praktická část poskytuje rovněž prostor pro závěrečnou diskusi, jejíž součástí je i srovnání s jiným šetřením a závěrečný výstup z práce. Bakalářská práce by měla směřovat především k rukám všeobecných sester a odborníků, kteří se zabývají vývojem, řízením a zdokonalováním ošetřovatelské péče a sesterské profese. Každá všeobecná sestra je tu především pro veřejnost, pro nemocné, ale i zdravé lidi, kteří potřebují v danou chvíli její pomoc. Proto je názor laické veřejnosti důležitý, měl by všeobecné sestry a odborníky v dané problematice zajímat a vést je na cestě ke zlepšování profese.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor thesis is the profession of general nurse and layman public's current view of her personality, status and work. The thesis is divided into theoretical and practical section. The theoretical section presents comprehensive insight of contemporary general nurse, her personality, elementary roles and mission. Further on it mentions a concise evolution of nursing profession, up-to-date education system for the nurses, their competencies, social status and general pre-requisites for exercise of their profession. Conclusion of first section is dedicated to ethics, communication and legal issues related to the work of general nurses. The practical section contains the analysis of related questionnaire investigation, which was performed among the layman public. Practical section also provides opportunity for final discussion, which includes comparison with other investigation, as well as final summary of the thesis. This bachelor thesis should be addressed mainly to the general nurses and those professionals, who deal with development, management and improvement of nursing care and profession. Every single nurse is here mainly for the general public, for patients, but also for the healthy individuals, who at the moment are in need of her help. Therefore the perspective and attitude of layman public is important, and should concern the general nurses and experts in given field and lead them on their way to improvement of the nursing profession.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pohled laicke verejnosti na profesi vseobecna sestra.pdfPlný text práce566,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Plocha.jpgPosudek vedoucího práce91,41 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Plocha.jpgPosudek oponenta práce126,98 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Plocha.jpgPrůběh obhajoby práce109,51 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3858

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.