Title: Využití Mckenzie metody u vertebrogenních poruch v oblasti bederní páteře
Other Titles: Using the Mckenzie method for vertebrogenic disorders in the lumbar spine
Authors: Mužíková, Kristýna
Advisor: Hereitová Iva, Mgr.
Referee: Rybová Štěpánka, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38656
Keywords: mckenzie dotazník;mckenzie metoda;spondylolistéza;lumbální spinální stenóza;protruze disku;herniace disku;
Keywords in different language: mckenzie questionnaire;mckenzie method;spondylolisthesis;lumbar spinal stenosis;protrusion;disc herniation;
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na sledování změn u pacientů s vertebrogenními poruchami v oblasti bederní páteře. Dále na využití McKenzie metody u jmenovaných pacientů. Teoretická práce se zabývá kineziologií páteře, vymezení pojmu bederní páteře, degenerativními poruchami a jejich rizikovými faktory, kořenovým syndromy a v neposlední řadě McKenzie metodou. Praktická část se bude zabývat pacienty, kteří pravidelně praktikují cvičení dle Mckenzie metody. Nejprve dle standardizovaného McKenzie dotazníku uděláme anamnézu pacienta a zhodnotíme jeho zdravotní stav. Následně zahájíme terapii a zaedukujeme pacienta k domácímu cvičení. Po dobu 6 měsíců budeme sledovat progresivitu a účinnost léčby. V diskuzi a závěru jsou shrnuty změny, které nastaly vlivem užité metody během rehabilitační léčby a dále výsledky jednotlivých pacientů s odstupem času.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on monitoring changes in patients with vertebrogenic disorders in the lumbar spine. Furthermore, the use of McKenzie method in named patients. Theoretical work deals with kinesiology of spine, definition of lumbar spine, degenerative disorders and their risk factors, root syndromes and last but not least McKenzie method. The practical part will deal with patients who regularly practice according to the McKenzie method. First, according to a standardized McKenzie questionnaire, we will make a patient's medical history and evaluate his health. Thereafter, we start the therapy and induce the patient to do homework. We will monitor the progressiveness and effectiveness of the treatment for 6 months. The discussion and conclusion summarizes the changes that have occurred due to the method used during the rehabilitation treatment and the results of individual patients with the passage of time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Kristyna Muzikova, 27.3.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Muzikova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Muzikova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce306,46 kBAdobe PDFView/Open
Muzikova.pdfPrůběh obhajoby práce81,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.