Title: Využití jazyka "čojč" v cizojazyčné výuce
Other Titles: The Use of the "Čojč" Language in Foreign Language Teaching
Authors: Ellrodt, Iva
Advisor: Hrdlička Milan, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Macháčková Dita, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38743
Keywords: čojč;čeština pro cizince;německý jazyk
Keywords in different language: čojč;czech as a foreign language;german language
Abstract: Bakalářská práce s názvem "Využití jazyka 'čojč' v cizojazyčné výuce" se zabývá možnostmi zapojení práce s jazykem čojč (kombinace českého a německého jazyka) do výuky německého jazyka v Česku a českého jazyka v Německu. Jazyk čojč je v teoretické části blíže charakterizován a problematika kontaktu českého a německého jazyka je uvedena do souvislosti s vícejazyčností, která dříve existovala na našem území. Na základě tradičních i alternativních metod výuky cizích jazyků jsou v práci nastíněny možnosti využití jazyka čojč ve výuce, včetně návrhu několika konkrétních aktivit. Praktická část je věnována interpretaci dat získaných z dotazníkového šetření. Pomocí dotazníků, které žáci vyplnili v průběhu experimentální výuky, žáci vyjádřili svůj názor na zařazení jazyka čojč do výuky češtiny/němčiny jako cizího jazyka. Získané poznatky jsou shrnuty v závěru práce, kde jsou rovněž uvedena naše doporučení.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis "The Use of 'Čojč' Language in Foreign Language Teaching" is to find out about and describe the possible inclusion of the "Čojč" language (a combination of Czech and German language) into teaching methodology of German language in the Czech Republic and Czech language in Germany. The theoretical part of the thesis describes the "Čojč" language and the contact of the Czech and German language which used to exist in Czech Republic. Based on traditional and alternative language teaching methods, possibilities of the use of "Čojč" language in foreign language teaching are presented, including some suggestions for specific activities in Czech/German language lessons. The empirical part of this thesis deals with the interpretation of data that were gained through a survey. The survey took place during an experimental lesson. In the survey the students expressed their opinion on the inclusion of "Čojč" language in Czech / German language lessons. Our findings as well as our recommendations are presented at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_iva_ellrodt_2019.pdfPlný text práce5,86 MBAdobe PDFView/Open
ellrodt_machackova.pdfPosudek oponenta práce52,86 kBAdobe PDFView/Open
ellrodt_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce278,86 kBAdobe PDFView/Open
ellrodt_hrdlicka.pdfPosudek vedoucího práce29,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.