Title: Přejatá slovesa v současné psané publicistice
Other Titles: Borrowed verbs in the current written journalism
Authors: Smolarová, Lucie
Advisor: Chýlová Helena, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Vaňková Jana, PhDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38749
Keywords: přejímání;publicistika;slovesa;přejatá slovesa;tvoření sloves;cizojazyčné přejímky;vývojové tendence;adaptace přejímek;purismus;klasifikace přejímek
Keywords in different language: borrowing;journalism;verbs;borrowed verbs;verb formation;foreign language borrowing;developmental trends;adaptation of borrowings;classification of borrowings;purism
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá přejatými slovesy v současné psané publicistice. Teoretická část pojednává o slovesu v současné češtině a jeho tvoření. Další částí je teorie přejímání slov. Praktická část práce analyzuje přejatá slovesa excerpovaná z konkrétních českých deníků. Zvláštní pozornost je věnována klasifikaci těchto sloves do různých skupin dle jejich charakteristických rysů. Závěrečná část práce shrnuje výsledky výzkumu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with borrowed verbs within the current written journalism. The theoretical part consists of theory of the Czech verb and its formation. It also deals with the process of borrowing words from other languages. The practical part is an analysis of borrowed verbs within particular Czech newspapers. Special attention is paid to classification of these verbs into various groups according to their specific features. The final part summarizes the results of the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Smolarova.pdfPlný text práce675,67 kBAdobe PDFView/Open
smolarova_vankova.pdfPosudek oponenta práce49,01 kBAdobe PDFView/Open
smolarova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce45,93 kBAdobe PDFView/Open
smolarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce343,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.