Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorChýlová Helena, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorVondrová, Dominika
dc.contributor.refereeSuda Zdeněk, PhDr. CSc.
dc.date.accepted2019-9-13
dc.date.accessioned2020-08-24T11:39:47Z-
dc.date.available2018-6-5
dc.date.available2020-08-24T11:39:47Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-7-1
dc.identifier77436
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38753
dc.description.abstractCílem této práce bylo zjistit co nejvíce informací o pomístních jménech na Brdsku, která byla analyzována v praktické části z hlediska onomastického a poté charakterizována ve všech jazykových rovinách. Studium map a rozhovory s informátory byly použity jako výzkumná metoda pro sběr dat. Praktická část vychází z části teoretické. Je zde podrobně popsána onomastika jako předmět výzkumu. Další část teoretické části pokračuje podrobným popisem a členěním toponym, jejich modelovou klasifikací a tvořením. Zahrnuje důležité pojmy a jejich význam. Poslední část teoretické části se zabývá popisem Brd jako vybrané lokality. V závěru je shrnut celý výzkum a hodnocení hypotéz. Tato práce je obohacena o tři zajímavé přílohy.cs
dc.format82 s. (91 415 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=77436-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectonomastikacs
dc.subjecttoponymacs
dc.subjectbrdycs
dc.subjecthydronymacs
dc.subjectagronymacs
dc.subjectoronymacs
dc.subjecthodonymacs
dc.titlePomístní jména na Brdskucs
dc.title.alternativeMinor place-names in Brdy Regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work was to find a lot of information about the place names in Brdsko, that were analyzed in the practical part in therms of onomastics and then described in all language levels. Study of maps and interviews with informants were used as a research method for data collection. The practical part of this text correspond with the theoretical part. Here is described the onomastics in details as a subject of research. The next part of the theoretical part continues with a detailed description and division of toponyms, their model classification and formation. It include important terms and their importance. The last part of the theoretical part is about description of Brdy as a selected locality. There are a summarizes the research of toponyms and the evaluation of hypotheses in the end. The work is enriched with three interesting attachments.en
dc.subject.translatedonomasticsen
dc.subject.translatedtoponymsen
dc.subject.translatedbrdy regionen
dc.subject.translatedhydronymsen
dc.subject.translatedagronymsen
dc.subject.translatedoronymsen
dc.subject.translatedhodonymsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pomistni jmena na Brdsku_Vondrova Dominika.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
vondrova_suda.pdfPosudek oponenta práce43,34 kBAdobe PDFView/Open
vondrova_chylova2.pdfPosudek vedoucího práce47,74 kBAdobe PDFView/Open
vondrova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce291,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.