Title: Použití participií v jazyku tisku
Other Titles: Using participles in the language of the press
Authors: Rychlá, Adéla
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38785
Keywords: infinitiv;participia;tvoření participií;funkce participií;německý tisk
Keywords in different language: infinite forms;participles;formation of participles;function of participles;german newspaper
Abstract: Tématem této bakalářské práce je použití participií v německém tisku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části se práce krátce zabývá infinitivními formami a jejich klasifikací, detailněji jsou potom popsány jednotlivá participia, jejich tvoření, význam a použití ve větě. Na konci teoretické části jsou představeny také participiální konstrukce. V praktické části je popsána metoda výzkumu, hypotézy a samotná analýza s vyhodnocením výsledků. Tato část bakalářské práce si klade za cíl zjistit, jaké participium v jaké funkci dominuje a také to, zda-li odlišná témata mají vliv na jeho použití. Jako podklad pro výzkum slouží německé noviny "Die Welt" a jejich články ze dvou různých odvětví, financí a sportu.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the use of participles in the German newspaper. It is divided into theoretical and practical part. The first part explains the term "Non-finite verb forms" and its forms. This work deals in detail, with individual participles, their formation, meaning and use in a sentence. Participle constructions are also briefly introduced at the end of the theoretical part. The practical part describes the research method, the hypotheses itself and the analysis with the result evaluation. This part of the bachelor thesis aims at figuring out what participle is more dominant in various functions and whether different themes affect the use of certain participles. Articles from two different sectors, finance and sport, from the German newspaper "Die Welt" serve as a basis for this research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_RYCHLA.pdfPlný text práce951,02 kBAdobe PDFView/Open
Rychla_vp.pdfPosudek vedoucího práce398,7 kBAdobe PDFView/Open
Rychla_op.pdfPosudek oponenta práce700,67 kBAdobe PDFView/Open
Rychla_obh.pdfPrůběh obhajoby práce372,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.