Název: Podnikatelský plán
Další názvy: Business Plan
Autoři: Míšek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Skřivan Lukáš, Ing.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38843
Klíčová slova: podnikatelský plán;porterův model pěti sil;swot analýza;pest analýza;smart;analýza trhu;analýza konkurence;technicko-ekonomický výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: business plan;porter's five forces analysis;swot analysis;pest analysis;smart concept;market analysis;competition analysis;technical-economic research
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu nově vznikající firmy WoodNature s.r.o. Tato firma bude provozovat svoji podnikatelskou činnost v Jihočeském kraji se sídlem v Českých Budějovicích, kde bude mít i dílnu. Práce je rozdělena na několik částí. Teoretická část se bude věnovat uvedení do tématu a seznámení s pojmy jako je podnikatel, podnikání a podnik. Praktická část navazuje na teoretickou část a věnuje se zpracování podnikatelského plánu firmy WoodNature s.r.o. Podnikatelský plán obsahuje analýzu trhu, analýzu konkurence, technicko-ekonomický výzkum, SWOT analýzu, Porterův model pěti sil a PEST analýzu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on a business plan of a newly established company called WoodNature s.r.o. This company plans to operate its business in South Bohemia region with its headquarters and a carpentry workshop based in Budweis (České Budějovice). The thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part is devoted to the introduction of the business plan and explanation of terms such as a businessman and business management. It also deals with the concept of WoodNature s.r.o. The business plan includes market analysis, competition analysis, technical-economic research, SWOT analysis, Porter's five forces concept and PEST analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakala_r_ska_-pra_ce-Martin-Mi_s_ek.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Misek_VP.pdfPosudek vedoucího práce233,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Misek_OP.pdfPosudek oponenta práce235,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Misek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce84,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38843

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.