Title: Drogová trestná činnost a její dokazování se zaměřením na přípravné řízení
Other Titles: Drug offences and their proving in criminal proceedings with focus on the preparatory proceeding
Authors: Krž, Libor
Referee: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38932
Keywords: trestní zákoník;trestní řád;drogy;drogové trestné činy;přípravné řízení;dokazování trestní zákoník;trestní řád;drogy;drogové trestné činy;přípravné řízení;dokazování
Keywords in different language: criminal code;code of criminal procedure;drugs;drug offences;preparatory proceeding;criminal proceedings
Abstract: Práce se zabývá drogovými trestnými činy a problematikou jejich dokazování se zaměření na přípravné řízení. Je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž první část je věnována aktuální hmotněprávní úpravě drogových trestných činů, které předchází stručný popis vývoje právní úpravy protiprávního jednání souvisejícího s drogami na našem území. V této části práce jsou rovněž představeny základní pojmy, které souvisejí s drogovou trestnou činností a nadále se opakují v celém textu práce. Dále je proveden rozbor hmotněprávní úpravy drogových trestných činů, kde je kladen důraz zejména na judikaturu soudů. Druhá část práce je věnována dokazování drogové trestné činnosti se zaměřením na přípravné řízení. V této části práce jsou rozebrány jednotlivé způsoby zajišťování důkazů, které jsou používány v rámci odhalování a vyšetřování drogových trestných činů, tedy v přípravném řízení. Jsou zmíněny zásadní požadavky na správný procesní postup tak, aby zajištěné důkazy bylo možné plně použít v řízené před soudem. Částečně je zmíněna i metodika a taktika při zajišťování jednotlivých důkazů. V závěru práce nabízí srovnání se slovenskou právní úpravou. Na tuto kapitolu je navázáno úvahami de lege ferenda, které se slovenskou úpravou částečně inspirují.
Abstract in different language: The thesis deals with drug offences and their proving in criminal proceedings with a focus on the preparatory proceeding. The thesis is divided into two main parts. The first part describes current legislation in the field of material law related to drug offences, with a brief description of the history of legislation related to illegal drug-related acts in the territory of the Czech Republic. This part also defines the basic terms related to drug offences used throughout the thesis. This is followed by an analysis of the material law and its legislative acts in relation of drug offences, where the main emphasis is laid on court judicature. The second part describes proving criminal drug-related activities with a focus on the preparatory proceeding. This part analyses individual methods of proof collection for use in revealing and investigation of drug offences, i.e. in the preparatory proceeding. The thesis always mentions the basic requirements for the correct procedure for the sake of full usability of the collected proofs in front of the court. A brief mention on the methods and tactics in obtaining individual proofs and investigation and verification of drug offences is also included. In the conclusion the thesis offers a brief comparison to the Slovak legislation on the subject. This chapter is followed by de lege ferenda considerations, partly inspired by the Slovak legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drogova_trestna_cinnost_a_jeji_dokazovani_se zamerenim_na_pripravne_rizeni_Libor_Krz.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
RP Krz.pdfPrůběh obhajoby práce812,98 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Krz.pdfPosudek oponenta práce2,82 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.