Title: Právní úprava účasti spolků v řízeních týkajících se životního prostředí
Other Titles: Legal regulation of participation of associations in environmental proceedings
Authors: Lonská, Tereza
Advisor: Stejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Balounová Jana, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38948
Keywords: environmentální řízení;účast spolků;ochrana životního prostředí;právo na příznivé životní prostředí;aarhuská úmluva;dotčená veřejnost;nevládní neziskové organizace.
Keywords in different language: environmental proceedings;participation of associations;environmental protection;right to favorable environment;aarhus convention;public concerned;non-governmental organizations.
Abstract: Diplomová práce se zabývá účastí spolků v řízeních týkajících se životního prostředí, se zaměřením na vývoj a aktuální znění právní úpravy této problematiky. Práce upravuje pouze právní úpravu, která spolkům zakládá postavení účastníka řízení formou tzv. kvalifikované účasti. V práci jsou vytyčeny dvě hypotézy, mající za cíl zhodnocení české právní úpravy z hlediska obecných východisek, přes celkové posouzení vývoje české právní úpravy, po aktuální právní předpisy. Dle těchto hypotéz je konstruována celá diplomová práce. Východiskem pro účast spolků v rozhodování dotýkajícího se životního prostředí v ČR je Listina základních práv a svobod zakotvující právo na příznivé životní prostředí. Následně je v práci zaměřena pozornost na mezinárodní východiska, která představuje především Aarhuská úmluva a evropská legislativa, provádějící právě Aarhuskou úmluvu. Střed práce tvoří vývoj české právní úpravy, ve kterém jsou reflektovány nejvýznamnější zásahy do práva spolků účastnit se environmentálních řízení. Následně jsou v práci popsány právní předpisy zakotvující právo spolků účastnit se řízení, v nichž jsou dotknuty zájmy ochrany přírody a krajiny. Na závěr jsou shrnuty poznatky a vyhodnoceny hypotézy, které prováděli celou prací.
Abstract in different language: The thesis deals with participation of associations on proceedings related to environment, focusing on development and current state of related legislation. The thesis is focused especially on legislation establishing the "qualified participation" of associations as a participant (party) of the proceeding. There are two hypothesis aiming to evaluate the current state of czech legislation according to the general basis of related legislation, and to review the development of related legislation. The participation of associations on proceedings and decision-making related to environment is based on the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, establishing the right to have favorable environment. The thesis is also focused on international legislation, consisting the Convention on Acces to Justice in Environmental Matters (Aaarhus Convention) and related european legislation. The center of thesis is based on development of czech legislation reflecting the most significant interference into the associations´ right to participate on proceedings related to environment. The thesis describes laws and other legislation establishing the associations´ right to participate on proceedings related to environment. Final part consists of review and evaluation of the two hypthesis and other related knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Tereza Lonska.pdfPlný text práce774,33 kBAdobe PDFView/Open
DP-Lonska-Stejskal.pdfPosudek vedoucího práce872,06 kBAdobe PDFView/Open
DP-Lonska-Balounova.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
DP-Lonska-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce532,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.