Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJaneček Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSchafferová, Michaela
dc.contributor.refereeChlopčík Tomáš, Ing.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-08-24T11:41:06Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:41:06Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-17
dc.identifier79340
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38982
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o cestovním ruchu na Bali, ve spojitosti se zájmem českých turistů. Cílem práce bylo na základě vývoje příjezdového cestovního ruchu turistů z České republiky na Bali analyzovat potenciál této destinace pro vybraný segment turistů a zároveň analyzovat nabídku služeb cestovních kanceláří či agentur. V práci je oddělena teoretická část od praktické. V první teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti cestovního ruchu a základní informace o nástrojích marketingu. Následující kapitoly se zabývají problematikou cestovních kanceláří a agentur. V praktické části jsou zmíněny základní informace o Bali a podrobně popsané předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Následující kapitoly se zabývají vývojem příjezdového cestovního ruchu českých turistů do této destinace a nabídkou služeb cestovních kanceláří. Poslední kapitoly jsou věnovány výzkumu, který byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Dotazník byl směřován na české turisty, kteří Bali alespoň jednou navštívili. Výsledky tohoto výzkumu sloužili jako podklad pro navržení vlastního zájezdu do destinace. Návrh zájezdu se nachází v závěru bakalářské práce.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbalics
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectcestovní kancelářcs
dc.subjectzájezdcs
dc.subjectpředpoklady pro rozvojcs
dc.subjectdestinacecs
dc.titlePodnikatelské příležitosti ve vybrané destinaci cestovního ruchucs
dc.title.alternativeBusiness opportunities of selected tourism destinationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with tourism in Bali, in connection with the interest of Czech tourists. The aim of the thesis was to analyze the potential of this destination for a selected segment of tourists on the basis of the development of tourists arriving from the Czech Republic in Bali and to analyze the services offered by tour operators or travel agencies. The theoretical part is separated from the practical one. The first theoretical part explains the basic concepts of tourism and basic information about marketing tools. The following chapters deal with the issues of tour operators and travel agencies. In the practical part are mentioned basic information about Bali and detailed conditions for tourism development. The following chapters deal with the development of incoming tourism of Czech tourists to this destination and the offer of tour operators services. The last chapters are devoted to research, which was carried out by means of a questionnaire survey. The questionnaire was aimed at Czech tourists who visited Bali at least once. The results of this research served as a basis for proposing a trip to the destination that is at the end of the bachelor thesis.en
dc.subject.translatedbalien
dc.subject.translatedtourismen
dc.subject.translatedtour operatoren
dc.subject.translatedtouren
dc.subject.translatedprerequisites for developmenten
dc.subject.translateddestinationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michaela_Schafferova.pdfPlný text práce8,37 MBAdobe PDFView/Open
Schafferova_Michaela_v.pdfPosudek vedoucího práce222,82 kBAdobe PDFView/Open
Schafferova_Michaela_o.pdfPosudek oponenta práce106,84 kBAdobe PDFView/Open
Schafferova_M_p.pdfPrůběh obhajoby práce65,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.